SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLiturgické slávenie sviatosti manželstva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1621

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: II. Slvenie sviatosti manelstva
       tma: 

1621 V latinskom obrade sa sviatos manelstva medzi dvoma veriacimi katolkmi normlne slvi poas svtej ome vzhadom na to, e vetky sviatosti s spt s Kristovm vekononm tajomstvom. (1323) V Eucharistii sa uskutouje pamiatka Novej zmluvy, ktorou sa Kristus navdy spojil s Cirkvou, svojou milovanou nevestou, za ktor vydal seba samho. Je teda vhodn, aby manelia speatili svoj shlas da sa jeden druhmu obetou svojich ivotov tm, e ju spoja s obetou Krista za svoju Cirkev,(1368) sprtomnenou v eucharistickej obete, a prijm Eucharistiu, aby asou na tom istom Kristovom tele a na tej istej Kristovej krvi boli jedno telo v Kristovi.

KKC1622

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: II. Slvenie sviatosti manelstva
       tma: 

1622 Ako sviatostn kon posvtenia, slvenie manelstva vlenen do liturgie m by samo osebe platn, dstojn a plodn. Je teda potrebn, aby sa budci manelia pripravili na slvenie svojho manelstva prijatm sviatosti poknia.(1422)

KKC1623

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: II. Slvenie sviatosti manelstva
       tma: 

1623 Poda latinskej tradcie si manelia ako vysluhovatelia Kristovej milosti navzjom udeuj sviatos manelstva tm, e pred Cirkvou vyjadria svoj shlas. V tradcich Vchodnch cirkv s svedkami prejavenia vzjomnho shlasu manelov biskupi alebo kazi, ale pre platnos manelstva je potrebn aj ich poehnanie.

KKC1624

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: II. Slvenie sviatosti manelstva
       tma: 

1624 Rzne liturgie s bohat na modlitby poehnania a epiklzy (vzvania), v ktorch sa od Boha vyprosuje jeho milos a poehnanie pre novomanelov, najm pre nevestu. V epiklze tejto sviatosti manelia dostvaj Ducha Svtho ako spoloenstvo lsky(736) Krista a Cirkvi. Duch Svt je peaou ich zmluvy, stle prstupnm prameom ich lsky a silou, ktorou sa bude obnovova ich vernos.

KKC1631

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1631 Z tohto dvodu Cirkev normlne vyaduje od svojich veriacich cirkevn formu uzavretia manelstva. Viacero dvodov prispieva na vysvetlenie tohto rozhodnutia:
sviatostn manelstvo je liturgick kon.(1069) Preto je vhodn, aby sa slvilo vo verejnej liturgii Cirkvi;
manelstvo uvdza do cirkevnho stavu(1537) (ordo), vytvra prva a povinnosti v Cirkvi medzi manelmi a voi deom;
pretoe manelstvo je ivotnm stavom v Cirkvi, je potrebn, aby bola istota o uzavret manelstva (odtia povinnos ma svedkov);
verejn rz shlasu chrni manelsk shlas,(2365) ke raz bol dan, a pomha zosta mu vernm.

KKC1663

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1663 Pretoe manelstvo zarauje manelov do verejnho ivotnho stavu v Cirkvi, je potrebn, aby jeho slvenie bolo verejn, v rmci liturgickho slvenia, pred kazom (alebo pred kvalifikovanm svedkom Cirkvi), pred svedkami a zhromadenm veriacich.