SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZÁKON - Morálny zákon
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1950

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1950 Morlny zkon je dielo Boej mdrosti. V biblickom zmysle ho mono definova ako otcovsk pouovanie,(53) ako Boiu vchovu. Morlny zkon predpisuje lovekovi cesty, normy sprvania,(1719) ktor ved k prisbenej blaenosti; zakazuje cesty zla, ktor odvdzaj od Boha a od jeho lsky. Je zrove prsny vo svojich prkazoch a lskav vo svojich prisbeniach.

KKC1951

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1951 Zkon je norma sprvania vyhlsen kompetentnou autoritou pre spolon dobro. Morlny zkon predpoklad racionlny poriadok medzi stvoreniami, ktor Stvorite svojou mocou, mdrosou a dobrotou stanovil pre ich dobro a vzhadom na ich cie.(295) Kad zkon nachdza svoju prv a posledn pravdu vo venom zkone. Zkon je vyhlsen a stanoven rozumom ako as na prozretenosti ivho Boha,(306) Stvoritea a Vykupitea vetkch. Toto nariadenie rozumu sa vol zkon.
Jedine lovek [spomedzi vetkch ivch tvorov] sa me chvli tm, e bol hodn dosta od Boha zkon. Ako rozumov tvor, schopn chpa a usudzova, m sa riadi racionlnou slobodou,(301) podriaden tomu, ktor mu vetko podriadil.

KKC1952

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1952 Formy vyjadrenia morlneho zkona s rozmanit a vetky s medzi sebou zladen: ven zkon, prame vetkch zkonov v Bohu; prirodzen zkon; zjaven zkon, ktor zaha star zkon a nov alebo evanjeliov zkon, a napokon obianske a cirkevn zkony.

KKC1953

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1953 Morlny zkon nachdza svoju plnos(578) a svoju jednotu v Kristovi. Sm Jei Kristus je cestou k dokonalosti. Je cieom zkona, lebo jedine on u Boej spravodlivosti a udeuje ju: Ve cieom zkona je Kristus, aby spravodlivos dosiahol kad, kto ver (Rim 10,4).

KKC1954

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1954 lovek m as na mdrosti a dobrote Stvoritea,(307) ktor mu udeuje vldu nad vlastnmi inmi a schopnos riadi sa poda pravdy a dobra. Prirodzen zkon vyjadruje pvodn morlny cit,(1776) ktor lovekovi umouje rozumom rozliova dobro a zlo, pravdu a lo:
Prirodzen zkon je vpsan a vryt do due kadho loveka, lebo tento zkon je udsk rozum, ktor prikazuje kona sprvne a zakazuje pcha hriech. Ale tento prkaz udskho rozumu by nemal silu zkona, keby nebol hlasom a tlmonkom vyieho Rozumu, ktormu n rozum a naa sloboda maj by podriaden.

KKC1955

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1955 Bo a prirodzen zkon ukazuje lovekovi cestu,(1787) ktorou m s, aby konal dobro a dosiahol svoj cie. Prirodzen zkon vyjadruje prv a zkladn prkazy, ktormi sa riadi morlny ivot.(396) Jeho zkladom je tba po Bohu a podriadenos Bohu, ktor je prameom a sudcom kadho dobra, ako aj zmysel pre druhho ako seberovnho.(2070) Jeho hlavn prkazy s vyjadren v Desatore. Tento zkon sa vol prirodzen nie vo vzahu k prirodzenosti nerozumnch bytost, ale preto, e rozum, ktor ho vyhlasuje, je vlastn udskej prirodzenosti:
Kde s teda napsan [tie normy], ak nie v knihe toho svetla, ktor sa vol Pravda? Odtia sa predpisuje kad spravodliv zkon a prechdza do srdca loveka, ktor kon spravodlivo, nie tak, e by sa presahoval, ale sa do akoby vtla, tak ako obraz, ktor prechdza z prstea do vosku, ale prste neopa.
Prirodzen zkon nie je ni in ako svetlo rozumu, ktor do ns vloil Boh a pomocou ktorho poznvame, o treba robi a omu sa vyhba. Toto svetlo a tento zkon dal Boh lovekovi pri stvoren.

KKC1956

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1956 Prirodzen zkon prtomn v srdci kadho loveka a stanoven rozumom je veobecn vo svojich prkazoch(2261) a jeho autorita sa vzahuje na vetkch ud. Vyjadruje dstojnos udskej osoby a uruje zklad jej prv a jej zkladnch povinnost:
Sprvne [mysliaci] rozum je opravdiv zkon; zhoduje sa s prirodzenosou; jestvuje u vetkch ud, je nemenn a ven, prikazujc vol k povinnosti, zakazujc odvracia od omylu Tento zkon sa nesmie nahradi inm zkonom, ani nie je dovolen obmedzi v nieom jeho platnos, ani ho nemono celkom zrui

KKC1957

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1957 Aplikovanie prirodzenho zkona je vemi rozmanit. Me vyadova, aby sa bral ohad na prispsobenie mnohorakm ivotnm podmienkam poda miesta, epochy a okolnost. Napriek tomu v rozdielnych kultrach zostva prirodzen zkon normou, ktor ud navzjom spja a popri nevyhnutnch rozdieloch im uklad spolon princpy.

KKC1958

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1958 Prirodzen zkon je nemenn a stly(2072) v priebehu dejinnch premien. Pretrvva v toku nzorov a mravov a podporuje ich pokrok. Normy, ktor ho vyjadruj, zostvaj v podstate stle platn. Ba aj ke sa jeho princpy popieraj, nemono ho znii ani odstrni z udskho srdca. Vdy znova povstva v ivote jednotlivcov a spolonost:
Tvoj zkon, Pane, nepochybne trest krde podobne ako zkon napsan v udskch srdciach, ktor neme znii ani sama neprvos.

KKC1959

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1959 Prirodzen zkon ako vemi dobr Stvoriteovo dielo poskytuje pevn zklady, na ktorch me lovek vystava budovu morlnych noriem, ktor maj riadi jeho rozhodovania.(1879) Kladie aj nevyhnutn morlny zklad na budovanie udskej spolonosti. Poskytuje napokon potrebn zklad pre obiansky zkon, ktor na nadvzuje jednak uvaovanm, ktor vyvodzuje dsledky z jeho princpov, a jednak dodatkami pozitvnej a prvnej povahy.

KKC1960

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1960 Nie vetci udia chpu prkazy prirodzenho zkona(2071) jasne a bezprostredne. V danom (padlom) stave hrieny lovek potrebuje milos a Zjavenie, aby mohli vetci pozna nboensk a morlne pravdy ahko, s pevnou istotou a bez primieania omylu. (37) Prirodzen zkon poskytuje zjavenmu zkonu a milosti zklad, ktor pripravil Boh a ktor je v slade s psobenm Ducha Svtho.

KKC1961

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: II. Star (zjaven) zkon
       tma: 

1961 Boh, n Stvorite a n Vykupite, si vyvolil Izraela za svoj ud a zjavil mu svoj Zkon; tak pripravoval Kristov prchod. Mojiov zkon vyjadruje viacer pravdy,(62) ktor s prirodzene dostupn udskmu rozumu. Tieto pravdy s vyhlsen a hodnoverne potvrden v rmci Zmluvy spsy.

KKC1962

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: II. Star (zjaven) zkon
       tma: 

1962 Star (zjaven) zkon je prvou fzou zjavenho zkona. Jeho morlne predpisy s zhrnut v desiatich prikzaniach.(2058) Prikzania Desatora klad zklady povolania loveka stvorenho na Bo obraz. Zakazuj, o sa protiv lske k Bohu a k blnemu, a predpisuj, o je pre u podstatn. Desatoro je svetlo poskytnut svedomiu kadho loveka, aby mu ukzalo Boie volanie a Boie cesty a chrnilo ho pred zlom:
Boh napsal na tabule [zkona] to, o udia netali vo svojich srdciach.

KKC1963

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: II. Star (zjaven) zkon
       tma: 

1963 Poda kresanskej tradcie je svt, duchovn a dobr zkon ete nedokonal. Ako vychovvate (1610) ukazuje, o treba robi, ale sm od seba nedva silu, milos Ducha Svtho na jeho plnenie.(2542) Kee neme pozbavi hriechu, zostva zkonom otroctva. Poda svtho Pavla jeho lohou je najm odhaova a ukazova hriech,(2515) ktor v srdci loveka vytvra zkon iadostivosti. Napriek tomu zkon zostva prvou etapou na ceste do Krovstva. Pripravuje a disponuje vyvolen nrod a kadho kresana na obrtenie a na vieru v Boha Spasitea. Poskytuje uenie, ktor ako Boie slovo trv naveky.

KKC1964

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: II. Star (zjaven) zkon
       tma: 

1964 Star (zjaven) zkon je prpravou na evanjelium.(122) Zkon bol pre nich vchovou i predpoveou budcich skutonost. Predpoved a ohlasuje dielo oslobodenia od hriechu, ktor sa uskuton v Kristovi, a poskytuje spisom Novho zkona obrazy, typy a symboly na vyjadrenie ivota poda Ducha. Zkon je napokon doplnen uenm pounch (sapiencilnych) knh a prorokov, ktor ho zameriavaj na nov zmluvu a na nebesk krovstvo.
V obdob Starho zkona boli niektor udia, ktor mali lsku a milos Ducha Svtho a oakvali najm duchovn a ven prisbenia. Poda toho u patrili k Novmu zkonu. Podobne aj v obdob Novho zkona s niektor telesn udia, ktor ete nedosiahli dokonalos novho zkona. Tchto bolo treba i v Novom zkone(1828) privies k nostnm skutkom strachom pred trestami a niektormi asnmi prisbeniami. Star (zjaven) zkon dval sce prikzania lsky, ale nedval Ducha Svtho, skrze ktorho ,Boia lska je rozliata v naich srdciach (Rim 5,5).

KKC1965

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1965 Nov alebo evanjeliov zkon je na tomto svete dokonalosou Boieho zkona, prirodzenho i zjavenho.(459) Je Kristovm dielom a je vyjadren najm v rei na vrchu.(581) Je aj dielom Ducha Svtho a skrze neho sa stva vntornm zkonom lsky: Uzavriem s domom Izraela a s domom Jdu nov zmluvu Svoje zkony vlom do ich mysle a vpem do ich srdca; a budem ich Bohom a oni bud mojm udom (Hebr 8,8-10). (715)

KKC1966

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1966 Nov, evanjeliov zkon(1999) je milos Ducha Svtho dan veriacim vierou v Krista. Psob prostrednctvom lsky a pouva Pnovu re na vrchu, aby ns uil, o mme robi, a sviatosti, aby nm dal milos to aj kona.
Ak niekto bude nbone a triezvo uvaova o rei, ktor Jei Kristus povedal na vrchu, ako ju tame v Evanjeliu poda Mata, myslm, e v nej. njde dokonal pravidlo kresanskho ivota, o sa tka achetnch mravov Povedal som to, aby bolo zrejm, e tto re dokonale obsahuje vetky prikzania, ktor stvruj kresansk ivot.

KKC1967

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1967 Evanjeliov zkon(577) dopa, oisuje, prekonva a privdza k dokonalosti star zkon. V blahoslavenstvch spa Boie prisbenia tm, e ich povyuje a zameriava na nebesk krovstvo. Obracia sa na tch, ktor s ochotn s vierou prija tto nov ndej: na chudobnch, ponench, zarmtench, istch srdcom, prenasledovanch pre Krista, a tak vyznauje prekvapujce cesty Krovstva.

KKC1968

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1968 Evanjeliov zkon zavruje prikzania Zkona. Pnova re na vrchu ani neru, ani neznehodnocuje morlne predpisy starho zkona, ale rozvja ich skryt monosti a vyvodzuje z nich nov poiadavky:(129) zjavuje cel ich bosk a udsk pravdu. Nepridva nov vonkajie predpisy, ale vedie a k obnove korea inov,(582) toti srdca, kde lovek vol medzi istm a neistm, kde sa utvra viera, ndej a lska a s nimi ostatn nosti. Evanjelium tak privdza Zkon k jeho plnosti napodobovanm dokonalosti nebeskho Otca, odpanm nepriateom a modlitbou za prenasledovateov poda vzoru Boej vekodunosti.

KKC1969

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1969 Nov, evanjeliov zkon kon skutky nbonosti:(1434) almunu, modlitbu a pst, ale zameriava ich na Otca, ktor vid v skrytosti, v protiklade s tbou, aby udia videli. Modlitbou tohto novho zkona je Ote n.

KKC1970

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1970 Evanjeliov zkon zaha v sebe rozhodn vobu(1696) medzi dvoma cestami a uskutoovanie Pnovch slov; (1789) je zhrnut v zlatom pravidle: Vetko, o chcete, aby udia robili vm, robte aj vy im. Lebo to je Zkon i Proroci (Mt 7,12).
Cel evanjeliov zkon je obsiahnut(1823) v Jeiovom novom prikzan (Jn 13,34), aby sme sa navzjom milovali, ako on miloval ns.

KKC1971

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1971 K Pnovej rei na vrchu treba pripoji morlnu katechzu uenia apotolov, ako napr. Rim 12 15; 1 Kor 12 13; Kol 3 4; Ef 4 5 at. Tto katechza odovzdva Pnovo uenie s autoritou apotolov predovetkm vkladom nost, ktor vyplvaj z viery v Krista a ktor oivuje lska, hlavn dar Ducha Svtho: Lska nech je bez pretvrky Milujte sa navzjom bratskou lskou V ndeji sa radujte, v sen bute trpezliv, v modlitbe vytrval. Majte as na potrebch svtch, bute pohostinn (Rim 12,9-13). Tto katechza ns u(1789) tie riei prpady svedomia vo svetle nho vzahu ku Kristovi a k Cirkvi.

KKC1972

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1972 Nov, evanjeliov zkon sa vol zkon lsky,(782) lebo pobda kona skr z lsky, ktor vlieva Duch Svt, ako zo strachu; vol sa aj zkon milosti, lebo prostrednctvom viery a sviatost udeuje silu milosti, aby sme mohli kona; vol sa aj zkon slobody, lebo ns oslobodzuje od zachovvania ritulnych a prvnych predpisov starho zkona, pobda ns kona dobrovone z podnetu lsky(1828) a napokon nm umouje prejs z postavenia sluhu, ktor nevie, o rob jeho pn, do postavenia Kristovho priatea, lebo on nm oznmil vetko, o poul od svojho Otca (Jn 15,15), alebo aj do postavenia syna dedia.

KKC1973

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1973 Evanjeliov zkon obsahuje okrem prikzan(2053) aj evanjeliov rady. Tradin rozliovanie medzi Bomi prikzaniami a evanjeliovmi radami sa zaklad na vzahu k lske,(915) ktor je dokonalosou kresanskho ivota. Prikzania maj odstraova, o je nezluiten s lskou. Evanjeliov rady maj za cie odstraova, o by mohlo preka rozvoju lsky, hoci to nie je s ou v protiklade.

KKC1974

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1974 Evanjeliov rady vyjadruj iv plnos lsky, ktor je stle nespokojn, e nedva ete viac. Svedia o jej elne a pobdaj ns k duchovnej ochote. Dokonalos evanjeliovho zkona(2013) spova podstatne v prikzaniach lsky k Bohu a k blnemu. Evanjeliov rady ukazuj priamejie cesty a vhodnejie prostriedky; treba ich zachovva v slade s povolanm kadho jednotlivca.
Boh nechce, aby vetci zachovvali vetky rady, ale iba tie, ktor s primeran rozlinm osobm, asom, prleitostiam a silm, ako to vyaduje lska. Ve lska ako krovn vetkch nost, prikzan a rd, skrtka vetkch zkonov a vetkch kresanskch skutkov, dva im vetkm miesto, poradie, as a hodnotu.