SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVýchova a rešpektovanie detí v rodine
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2221

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI RODIOV

2221 Plodnos manelskej lsky sa neobmedzuje iba na plodenie det, ale m sa rozri aj na ich mravn vchovu a duchovn formciu: Vchovn loha rodiov(1653) je tak dleit, e ak chba, ako ju mono nahradi. Prvo a povinnos vychovva s pre rodiov prvorad a neodcudziten.

KKC2222

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI RODIOV

2222 Rodiia sa maj dva na svoje deti ako na deti Boie a repektova ich ako udsk osoby. Vychovvaj ich k zachovvaniu Boieho zkona tm, e sami prejavuj poslunos vli nebeskho Otca.(494)

KKC2223

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI RODIOV

2223 Rodiia s prv zodpovedn za vchovu svojich det. Tto zodpovednos dosviedaj predovetkm tm, e vytvraj rodinu, kde vldne ako pravidlo nenos, odpustenie, cta, vernos a nezitn sluba. Rodina je vhodnm miestom na vchovu k nostiam.(1804) Tto vchova si vyaduje ui sa odriekaniu, zdravmu sudku a sebaovldaniu ako podmienkam kadej pravej slobody. Rodiia maj svoje deti ui, aby podriaovali materilne a prirodzen [dimenzie] [dimenzim] vntornm a duchovnm. Rodiia maj vek zodpovednos aj za to, aby dvali svojim deom dobr prklad. Ke bud vedie pred nimi uzna svoje chyby, bud ich mc aj lepie vies a naprva:
Kto miluje svojho syna, asto ho tresce a syn mu bude neskr potechou. Kto si dobre vychovva syna, bude ma z toho osoh (Sir 30,1-2). A vy, otcovia, nedrdite svoje deti k hnevu, ale vychovvajte ich prsne a napomnajte ich v Pnovi (Ef 6,4).

KKC2224

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI RODIOV

2224 Rodina je prirodzen prostredie na uvedenie udskej osoby do solidarity a do spoloenskch zodpovednost.(1939) Rodiia maj deti naui, aby sa vyvarovali nebezpeenstiev a nemravnost, ktor ohrozuj udsk spolonos.

KKC 2228

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI RODIOV

2228 V ase detstva sa cta a lska rodiov prejavuje predovetkm v starostlivosti a pozornosti, ktor venuj tomu, aby vychovali svoje deti a postarali sa o ich hmotn a duchovn potreby. Poas dospievania det vedie rodiov t ist cta a oddanos k tomu, aby ich vychovvali k sprvnemu pouvaniu vlastnho rozumu a vlastnej slobody.

KKC2229

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI RODIOV

2229 Rodiia ako prv zodpovedn za vchovu svojich det maj prvo vybra pre ne tak kolu, ktor zodpoved ich vlastnmu presvedeniu. Toto prvo je zkladn. Rodiia maj povinnos v rmci monost voli tak koly, ktor im bud o najlepie pomha v ich lohe kresanskch vychovvateov. Verejn moc je povinn zarui rodiom toto prvo a zaisti konkrtne podmienky na jeho uplatovanie.

KKC2230

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI RODIOV

2230 Ke sa deti stan dospelmi, maj povinnos a prvo zvoli si svoje povolanie a svoj ivotn stav. Tto nov zodpovednos maj bra na seba v dvernom vzahu k svojim rodiom, od ktorch si maj vyiada a ochotne prija mienku a radu. Rodiia maj dba na to, aby nentili svoje deti ani pri vobe povolania, ani pri vobe manela i manelky.(1625) Tto povinnos zdranlivosti im vak nezabrauje skr naopak , aby pomhali deom mdrymi radami, najm vtedy, ke si zamaj zaloi rodinu.