SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTuríce, deň zoslania Ducha Svätého
Zobrazova/Nezobrazova

KKC696


696 Ohe. Km voda znamen narodenie a plodnos ivota udelenho v Duchu Svtom, ohe je symbolom pretvrajcej sily psobenia Ducha Svtho.(1127) Prorok Eli, ktor povstal ako ohe a ktorho slovo blalo ohom sa faka (Sir 48,1), svojou modlitbou privolal ohe z neba(2586) na obetu na vrchu Karmel ako predobraz oha Ducha Svtho, ktor pretvra to, oho sa dotkne. Jn Krstite, ktor ide pred Pnom s Eliovm duchom a mocou(718) (Lk 1,17), zvestuje Krista ako toho, ktor bude krsti Duchom Svtm a ohom (Lk 3,16), Duchom, o ktorom Jei povie: Ohe som priiel vrhn na zem; a o chcem? Len aby u vzplanul (Lk 12,49). V podobe ohnivch jazykov spoinie Duch Svt v turne rno na uenkoch a napln ich sebou . Duchovn tradcia zachov tento symbol oha ako jeden z najvraznejch symbolov psobenia Ducha Svtho: Ducha neuhajte (1Sol 5,19).

KKC731

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: TURCE

731 V de Turc(2623) (po skonen siedmich vekononch tdov) sa Kristova Vek noc zavruje vyliatm Ducha Svtho,(767) ktor je zjaven, dan a udelen ako bosk osoba:(1302) Kristus Pn hojne vylieva Ducha Svtho zo svojej plnosti.

KKC1287


1287 Tto plnos Ducha sa vak nemala obmedzi iba na Mesia, ale ju mal dosta cel mesisky ud. (739) Jei Kristus viac rz prisbil toto vyliatie Ducha a toto prisbenie splnil najprv v de svojho zmtvychvstania a potom ovea zjavnejie v de Turc. Apotoli naplnen Duchom Svtm zanaj ohlasova vek Boie skutky (Sk 2,11) a Peter vysvetuje, e toto vyliatie Ducha je znamenm mesiskych ias. Aj t, o vtedy uverili kzaniu apotolov a dali sa pokrsti, dostali dar Ducha Svtho (Sk 2,38).

KKC2623

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 3. lnok V OBDOB CIRKVI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2623 V de Turc bol Duch prisbenia(731) vyliaty na uenkov, ktor boli vetci vedno na tom istom mieste (Sk 2,1) a oakvali ho tak, e jednomysene zotrvvali na modlitbch (Sk 1,14). Duch, ktor u Cirkev a pripomna jej vetko, o Jei povedal, bude ju vychovva aj k ivotu modlitby.