SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTuríce, deň verejného zjavenia Cirkvi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC767


767 Ke bolo dokonen dielo, ktorm Otec poveril Syna na zemi, bol v de Turc zoslan Duch Svt, aby ustavine posvcoval Cirkev. (731) Vtedy bola Cirkev verejne zjaven pred zstupmi a kzanm sa zaalo renie evanjelia medzi nrodmi. Kee Cirkev je zvolvanm a zhromaovanm vetkch ud k spse, je samou svojou povahou misionrska. Kristus ju posiela ku vetkm nrodom, aby z nich urobila uenkov. (849)

KKC 1076

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: KATECHZA A LITURGIA

1076 Vyliatm Ducha Svtho v de Turc bola Cirkev zjaven svetu. Darom Ducha sa zana nov obdobie vo vysluhovan tajomstva [dispensatio mysterii]: obdobie Cirkvi, v ktorom Kristus prostrednctvom liturgie svojej Cirkvi zviditeuje a sprtomuje svoje dielo spsy a dva na om as, km neprde (1Kor 11,26). V tomto obdob Cirkvi Kristus ije a psob vo svojej Cirkvi a s ou novm spsobom,(739) ktor je vlastn tomuto novmu obdobiu. Psob prostrednctvom sviatost. Spolon tradcia Vchodu i Zpadu to nazva sviatostnou ekonmiou, ktor spova v udeovan (alebo vysluhovan) ovocia Kristovho vekononho tajomstva pri slven sviatostnej liturgie Cirkvi.
Preto treba najprv vysvetli toto sviatostn vysluhovanie (prv kapitola). Tak sa jasnejie uke povaha a podstatn rty liturgickho slvenia (druh kapitola).