SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSviatosť uvádzania do kresťanského života
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1212

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1212 Sviatosami uvdzania do kresanskho ivota, t. j. krstom, birmovanm a Eucharistiou, sa klad zklady celho kresanskho ivota. as na Boej prirodzenosti, ktor udia dostvaj prostrednctvom Kristovej milosti, m ist podobnos so vznikom, rastom a udriavanm prirodzenho ivota. A vskutku, veriacich znovuzrodench krstom posiluje sviatos birmovania a potom sa v Eucharistii ivia pokrmom venho ivota, take tmito sviatosami uvdzania do kresanskho ivota dostvaj v oraz vej miere bohatstvo Boieho ivota a napreduj k dokonalosti lsky.

KKC 1533

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1533 Krst, birmovanie a Eucharistia s sviatosti uvdzania do kresanskho ivota. S zkladom spolonho povolania(1212) vetkch Kristovch uenkov, povolania na svtos a na poslanie evanjelizova svet. Udeuj milosti potrebn na ivot poda Ducha v tomto ivote ptnikov na ceste do vlasti.