SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSpoločné dobro a spoločnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1905

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1905 V slade so spoloenskou prirodzenosou loveka dobro kadho jednotlivca nevyhnutne svis so spolonm dobrom.(801) Spolon dobro mono definova iba vo vzahu k udskej osobe:(1881)
Neite len sebe, uzavret sami do seba, ako by ste u boli ospravodliven, ale ke sa schdzate, hadajte to, o je na osoh vetkm.

KKC1906

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1906 Spolon dobro treba chpa ako shrn tch podmienok spoloenskho ivota, ktor tak spoloenstvm, ako aj jednotlivm lenom umouj plnie a ahie dosiahnu vlastn dokonalos. Spolon dobro sa tka ivota vetkch. Od kadho a najm od tch, o vykonvaj lohu autority, vyaduje rozvnos. Zaha tri zkladn prvky:

KKC1907

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1907 Na prvom mieste predpoklad repektovanie osoby(1929) ako takej. V zujme spolonho dobra je verejn moc povinn repektova zkladn a neodcudziten prva udskej osoby. Spolonos je povinn dovoli kadmu svojmu lenovi realizova jeho povolanie. Spolon dobro spova osobitne v tom, e jednotlivec me uplatova prirodzen slobody, ktor s nevyhnutne potrebn na pln rozvoj povolania loveka, ako s: prvo kona poda sprvnej normy vlastnho svedomia, prvo na ochranu skromnho ivota a na spravodliv slobodu,(2106) a to aj v nboenskej oblasti.

KKC1908

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1908 Na druhom mieste spolon dobro vyaduje socilny blahobyt a rozvoj samej spolonosti.(2441) Rozvoj je shrnom vetkch spoloenskch povinnost. lohou autority je zaiste rozhodova v zujme spolonho dobra medzi rozlinmi iastkovmi zujmami. Mus vak kadmu sprstupni, o potrebuje, aby mohol i skutonm udskm ivotom: vivu, atstvo, zdravie, prcu, vchovu a kultru, primeran informovanos, prvo zaloi si rodinu at.

KKC1909

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1909 Napokon spolon dobro zaha v sebe pokoj,(2304) to jest stlos a bezpenos spravodlivho poriadku. Predpoklad teda, e autorita estnmi prostriedkami zaisuje bezpenos spolonosti a jej lenov.(2310) Spolon dobro je zkladom prva na oprvnen osobn a kolektvnu obranu.

KKC1910

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1910 Kad udsk spoloenstvo m svoje spolon dobro, ktor mu umouje, aby sa spoznalo ako tak.(2244) Najplnie sa toto dobro uskutouje v politickom spoloenstve. Je lohou ttu chrni a napomha spolon dobro obianskej spolonosti, obanov a mench (intermedirnych) spoloenstiev.

KKC1911

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1911 Vzjomn zvislos ud sa stle zvuje. Pozvona sa roziruje na cel svet. Jednota udskej rodiny, ktor zhromauje ud s rovnakou prirodzenou dstojnosou, zaha v sebe aj univerzlne spolon dobro.(2438) Toto dobro vyaduje tak organizciu spoloenstva nrodov, ktor by bola schopn postara sa o rozlin potreby ud, a to tak v oblasti socilneho ivota, kam patr viva, zdravie, vchova, ako aj v niektorch osobitnch situcich, ktor sa miestami mu vyskytn, ako naprklad potreba poskytn pomoc v biede uteencom roztrsenm po celom svete alebo pomha vysahovalcom a ich rodinm.

KKC1912

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1912 Spolon dobro je vdy zameran na zdokonaovanie osb: Poriadok vec m by podriaden poriadku osb, a nie naopak. (1881) Takto poriadok m zklad v pravde, buduje sa v spravodlivosti a oivuje ho lska.

KKC1922

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1922 Rozmanitos politickch reimov je oprvnen pod podmienkou, e prispievaj k dobru spolonosti.

KKC 1924

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1924 Spolon dobro obsahuje shrn tch podmienok spoloenskho ivota, ktor tak spoloenstvm, ako aj jednotlivm lenom umouj plnie a ahie dosiahnu vlastn dokonalos.

KKC 1927

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1927 lohou ttu je chrni a zveaova spolon dobro obianskej spolonosti. Spolon dobro celej udskej rodiny si vyaduje organizciu medzinrodnej spolonosti.