SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSpoločenské komunikačné prostriedky
Zobrazova/Nezobrazova

KKC906


906 Pri katechetickej formcii, pri vyuovan posvtnch vied a v spoloenskch komunikanch prostriedkoch (2495) mu spolupracova aj t veriaci laici, ktor s toho schopn a sa na to pripravia.

KKC 2492

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 8. lnok SME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Repektovanie pravdy
       tma: 

2492 Kad m zachovva nleit zdranlivos,(2522) pokia ide o skromn ivot ud. T, o s zodpovedn za spoloensk komunikan prostriedky, maj zachovva sprvny pomer medzi poiadavkami spolonho dobra a repektovanm prv jednotlivcov. Zasahovanie informci do skromnho ivota osb, ktor s zaangaovan v politickej alebo verejnej innosti, je hodn odsdenia v miere, v akej poruuje ich skromie a slobodu.

KKC2493


2493 V modernej spolonosti maj spoloensk komunikan prostriedky prvorad lohu v oblasti informcie, renia kultry a vchovy. Tto loha narast v svislosti s technickm pokrokom, rkou a rozmanitosou podvanch sprv a s vplyvom na verejn mienku.

KKC2494


2494 Informcia pomocou masmdi(1906) je v slube spolonho dobra. Spolonos m prvo na informcie, ktor sa zakladaj na pravde, slobode, spravodlivosti a solidarite:
Sprvne uplatovanie tohto prva vyaduje, aby bola komunikcia vzhadom na obsah vdy pravdiv a pri zachovan spravodlivosti a lsky pln. o sa tka spsobu, m by okrem toho slun a primeran, ie m svedomite zachovva morlne zkony a legitmne prva a dstojnos loveka pri zskavan i pri zverejovan sprv.

KKC2495


2495 Je potrebn, aby si vetci lenovia spolonosti(906) plnili aj v tejto oblasti svoje povinnosti spravodlivosti a lsky. Preto nech sa aj pomocou tchto prostriedkov usiluj utvra a ri sprvnu verejn mienku. Solidarita sa jav ako dsledok pravdivho a sprvneho komunikovania a slobodnho kolovania mylienok, ktor napomhaj poznanie a repektovanie blneho.

KKC2496


2496 Spoloensk komunikan prostriedky (predovetkm masovokomunikan) mu u pouvateov vyvola urit pasivitu tm, e z nich urobia mlo bedlivch konzumentov sprv alebo predstaven.(2525) Voi masovm mdim pouvatelia maj zachova miernos a uloi si disciplnu. Maj si vypestova pouen a sprvne svedomie, aby ahie odolvali menej slunm vplyvom.