SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSobotný odpočinok prikázaný Desatorom
Zobrazova/Nezobrazova

KKC582


582 Jei ide ete alej: zdokonauje Zkon o istote pokrmov, tak dleit v kadodennom ivote idov, tm, e odhauje jeho pedagogick vznam boskm vysvetlenm: loveka neme pokvrni ni, o vchdza do zvonka Tm vyhlsil vetky jedl za ist o z loveka vychdza, to pokvruje loveka. Lebo zntra, z udskho srdca, vychdzaj zl mylienky(368) (Mk 7,18-21). Ke Jei s boskou autoritou dal definitvny vklad Zkona, dostal sa do rozporu s niektormi uitemi Zkona, ktor neprijmali jeho vklad,(548) hoci bol zaruen boskmi znameniami, ktor ho sprevdzali. To plat najm o otzke soboty. Jei pripomna, asto aj rabnskymi argumentmi, (2173) e sobotn odpoinok sa nenara ani slubou Bohu, ani slubou blnemu, ktor poskytuj jeho uzdravenia.

KKC 2168


2168 Tretie prikzanie Desatora pripomna posvtnos soboty. Siedmy de je Pnova svt sobota, de odpoinku (Ex 31,15).

KKC2169


2169 V tejto svislosti Psmo pripomna stvorenie:(2057) Lebo za es dn Pn utvoril nebo a zem, more a vetko, o je v nich, v siedmy de vak odpoval. Preto Pn poehnal sobotn de a zasvtil ho (Ex 20,11).

KKC2170


2170 Psmo vid v Pnovom dni aj pamiatku vyslobodenia Izraela z egyptskho otroctva: Pamtaj, e si bol otrokom v egyptskej krajine a e a Pn, tvoj Boh, vyviedol odtia mocnou pravicou a vystretm ramenom: preto ti Pn, tvoj Boh, prikzal zachovva sobotn de (Dt 5,15).

KKC2171


2171 Boh zveril Izraelu sobotu, aby ju zachovval na znak neporuitenej zmluvy. Sobota je pre Pna; je plne vyhraden na chvlu Boha, jeho stvoriteskho diela a jeho spasitench inov v prospech Izraela.

KKC2172


2172 Boie konanie je vzorom pre udsk konanie. Ak Boh odpoval v siedmy de (Ex 31,17), aj lovek m presta pracova(2184) a necha aj inch, najm chudobnch, aby si oddchli (Ex 23,12). Sobota preruuje kadodenn prce a umouje oddych. Je to de protestu proti otroctvu prce a kultu peaz.

KKC2173


2173 Evanjelium uvdza mnoho udalost,(582) pri ktorch Jeia obvinili, e poruuje zkon o sobote. Jei vak nikdy nenara posvtnos tohto da. S autoritou mu dva autentick vklad: Sobota bola ustanoven pre loveka, a nie lovek pre sobotu (Mk 2,27). So scitom sa Kristus dovolva toho, e v sobotu je dovolen robi dobre, a nie zle, zachrni ivot, a nie ho znii. Sobota je dom Pna milosrdenstva a uctievanie Boha. Syn loveka je pnom aj nad sobotou (Mk 2,28).

KKC 2189


2189 Zachovaj sobotn de, aby si ho zasvtil (Dt 5,12). Siedmy de je Pnova svt sobota, de odpoinku (Ex 31,15).