SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSlužba biskupa a kňazov predsedať Eucharistii
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1142


1142 Ale vetky dy nekonaj t ist innos (Rim 12,4). Niektor dy povolva Boh v Cirkvi a skrze Cirkev na osobitn slubu spoloenstvu. Tto sluobnci s vybrat a prijmaj sviatos posvtnho stavu, ktorou ich Duch Svt rob schopnmi kona v osobe Krista Hlavy, aby slili vetkm dom Cirkvi. (1549) Vysvten sluobnk je akoby ikonou Krista Kaza. Kee sviatos Cirkvi sa plne prejavuje v Eucharistii, sluba biskupa sa prejavuje predovetkm v predsedan Eucharistii(1561) a v spoloenstve s nm aj sluba kazov a diakonov.

KKC1411

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 3. lnok SVIATOS EUCHARISTIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1411 Len platne vysvten kazi mu predseda slveniu Eucharistie a konsekrova chlieb a vno, aby sa stali Pnovm telom a jeho krvou.