SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSPOLOČNOSŤ - Povinnosti občanov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2238


2238 T, o s podriaden predstaviteom obianskej moci,(1900) maj povaova svojich nadriadench za predstaviteov Boha, ktor ich ustanovil za sprvcov svojich darov: Kvli Pnovi sa podriaujte kadej udskej ustanovizni ako slobodn, ale nie tak, o slobodu maj za prikrvku zloby, ale ako Bo sluobnci (1Pt 2,13.16). Lojlna spoluprca obanov zaha prvo a niekedy aj povinnos vznies oprvnen nmietky proti tomu, o sa im zd kodliv pre dstojnos loveka a dobro spolonosti.

KKC2239


2239 Povinnosou obanov je prispieva(1915) spolu s obianskou mocou k dobru spolonosti v duchu pravdy, spravodlivosti, solidarity a slobody. Lska k vlasti a sluba vlasti vyplvaj z povinnosti vanosti a z poriadku lsky.(2310) Podriadenos prvoplatnm autoritm a sluba spolonmu dobru vyaduj, aby obania plnili svoju lohu v ivote politickho spoloenstva.

KKC2240


2240 Podriadenos autorite a spoluzodpovednos za spolon dobro vyaduj z morlneho hadiska plati dane, uplatova volebn prvo a brni krajinu:(2265)
Dvajte kadmu, o ste dln: komu da, tomu da, komu clo, tomu clo, komu bze, tomu bze, komu es, tomu es (Rim 13,7).
Kresania bvaj vo svojej vlasti, ale ako njomnci. Vetko maj spolon s ostatnmi ako obania a vetko znaj ako cudzinci Ustanoven zkony poslchaj, ale svojm spsobom ivota zkony prevyuj Boh ich postavil na tak miesto, ktor nesm opusti.
Apotol ns povzbudzuje, aby sme sa modlili a vzdvali vaky za krov i za vetkch, o vykonvaj moc,(1900) aby sme mohli i tichm a pokojnm ivotom vo vetkej nbonosti a mravnej istote (1Tim 2,2).

KKC2241


2241 Bohatie nrody s povinn, nakoko je to mon, prija cudzincov hadajcich bezpenos a prostriedky na ivobytie, ktor nemu njs vo svojej pvodnej vlasti. Verejn moc m dba na zachovvanie prirodzenho prva, ktor stavia hosa pod ochranu tch, o ho prijmaj.
Politick autority mu vzhadom na spolon dobro, za ktor s zodpovedn, podriadi uplatovanie prisahovaleckho prva rznym prvnym podmienkam, najm o sa tka povinnost prisahovalcov voi krajine, ktor ich prijala. Prisahovalec je povinn s vakou repektova hmotn a duchovn dedistvo krajiny, ktor ho prijala, poslcha jej zkony a prispieva na jej nklady.

KKC2242


2242 Oban je vo svedom viazan neriadi sa predpismi obianskych autort, ak s tieto predpisy v rozpore(1903) s poiadavkami morlneho poriadku, so zkladnmi udskmi prvami alebo s uenm evanjelia. Odopretie poslunosti obianskym autoritm,(2313) ke ich poiadavky odporuj poiadavkm sprvneho svedomia, m svoje odvodnenie v rozliovan medzi slubou Bohu a slubou politickmu spoloenstvu:(450) Dvajte teda, o je cisrovo; cisrovi, a o je Boie, Bohu (Mt 22,21). Boha treba viac poslcha ako ud (Sk 5,29).
Ke vak verejn moc(1901) prekro svoju kompetenciu a utla obanov, t nemaj odmieta to, o si objektvne vyaduje spolon dobro; je im vak dovolen brni svoje prva a prva svojich spoluobanov proti zneuvaniu tejto moci pri repektovan medz, ktor uruje prirodzen a evanjeliov zkon.

KKC2243


2243 Odboj proti tlaku politickej moci(2309) me oprvnene siahnu po zbraniach iba vtedy, ke sa sasne vyskytn tieto podmienky: 1. ke sa isto, zvane a dlh as poruuj zkladn udsk prva; 2. ke sa vyerpali vetky ostatn prostriedky; 3. ke sa tm nevyvolaj ete horie neporiadky; 4. ke je oprvnen ndej na spech; 5. ke nie je mon rozumne predvda lepie rieenia.

KKC 2255

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2255 Povinnosou obanov je spolupracova s obianskou mocou na budovan spolonosti v duchu pravdy, spravodlivosti, solidarity a slobody.

KKC2256

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2256 Oban je vo svedom viazan neriadi sa predpismi obianskych autort, ak s tieto predpisy v rozpore s poiadavkami morlneho poriadku. Boha treba viac poslcha ako ud (Sk 5,29).