SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSEKULÁRNE INŠTITÚTY
Zobrazova/Nezobrazova

KKC928


928 Sekulrny intitt je intitt zasvtenho ivota, v ktorom veriaci v Krista ijci vo svete smeruj k dokonalosti lsky a usiluj sa predovetkm zntra prispie k posvteniu sveta.

KKC929


929 ivotom dokonale a plne zasvtenm [tomuto] posvcovaniu, lenovia tchto intittov maj as na evanjelizanej lohe Cirkvi vo svete a akoby zo sveta, kde ich prtomnos psob ako kvas. (901) Ich svedectvo kresanskho ivota m za cie usporadva asn skutonosti poda Boha a pretvra svet silou evanjelia. Posvtnmi zvzkami prijmaj za svoje evanjeliov rady a udruj vzjomn spoloenstvo a bratstvo, ktor s vlastn sekulrnemu spsobu ivota.