SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPríčina pádu anjelov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC391

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 7. odsek PD
odstavec: II. Pd anjelov
       tma: 

391 Za rozhodnutm naich prarodiov neposlchnu je hlas zvodcu, ktor odporuje Bohu (2538) a zo zvisti spsobuje ich pd do smrti. Psmo a Tradcia Cirkvi vidia v tejto bytosti padlho anjela, ktor sa vol satan alebo diabol. Cirkev u, e spoiatku to bol dobr anjel, stvoren Bohom. Boh sce stvoril diabla a ostatnch zlch duchov poda prirodzenosti dobrch, ale oni sami sa stali zlmi.

KKC392

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 7. odsek PD
odstavec: II. Pd anjelov
       tma: 

392 Psmo hovor o hriechu(1850) tchto padlch anjelov. Ich pd spova v slobodnej vobe tchto stvorench duchov, ktor zsadne a neodvolatene odmietli Boha a jeho krovstvo. Ozvenu ich vzbury nachdzame v slovch, ktormi sa Pokuite obracia na naich prarodiov: Budete ako Boh(2482) (Gn 3,5). Diabol hre od poiatku (1Jn 3,8), je luhr a otec li (Jn 8,44).

KKC393

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 7. odsek PD
odstavec: II. Pd anjelov
       tma: 

393 Anjelom neme by ich hriech odpusten(1033-1037) pre neodvolaten povahu ich voby, a nie pre nedostatok nekonenho Boieho milosrdenstva. Po pde nejestvuje pre nich monos poknia,(1022) podobne ako ani pre ud po smrti.

KKC 760


760 Svet bol stvoren kvli Cirkvi, hovorili kresania prvch ias. Boh stvoril svet kvli asti na svojom boskom ivote. Tto as i spoloenstvo sa uskutouje zhromaovanm ud v Kristovi(294) a toto zhromaovanie je Cirkev. Cirkev je cieom vetkch vec. Aj bolestn udalosti, ako pd anjelov a hriech loveka, dopustil Boh iba ako prleitos a prostriedok,(309) aby rozvinul cel silu svojho ramena a pln mieru lsky, ktor chcel da svetu:
Ako toti jeho [Boia] va je dielom a toto [dielo] sa vol svet, tak aj jeho zmer je spsa ud a tento [zmer] bol nazvan Cirkev.