SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrávo na uplatňovanie slobody
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1738

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: I. Sloboda a zodpovednos
       tma: 

1738 Sloboda sa realizuje vo vzahoch medzi umi. Kad lovek je stvoren na Bo obraz, a teda m prirodzen prvo, aby bol uznvan ako slobodn a zodpovedn bytos. Tto povinnos vi si kadho zavzuje vetkch. Prvo na pouvanie slobody (ie prvo slobodne rozhodova a kona) je neoddelitenou poiadavkou dstojnosti(2106) udskej osoby najm v morlnej a nboenskej oblasti. (210) Toto prvo mus obianska moc uznva a chrni v hraniciach spolonho dobra a verejnho poriadku.

KKC1907

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1907 Na prvom mieste predpoklad repektovanie osoby(1929) ako takej. V zujme spolonho dobra je verejn moc povinn repektova zkladn a neodcudziten prva udskej osoby. Spolonos je povinn dovoli kadmu svojmu lenovi realizova jeho povolanie. Spolon dobro spova osobitne v tom, e jednotlivec me uplatova prirodzen slobody, ktor s nevyhnutne potrebn na pln rozvoj povolania loveka, ako s: prvo kona poda sprvnej normy vlastnho svedomia, prvo na ochranu skromnho ivota a na spravodliv slobodu,(2106) a to aj v nboenskej oblasti.

KKC2254

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2254 Verejn moc je povinn repektova zkladn prva udskej osoby a vytvra podmienky na pouvanie jej slobody.