SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNebezpečenstvá, ktoré hrozia slobode
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1740

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: II. udsk sloboda v ekonmii spsy
       tma: 

1740 Ohrozenie slobody.(2108) Pouvanie slobody neznamen prvo hovori a robi okovek. Je myln predpoklada, e lovek ako subjekt slobody je sebestan a m za cie uspokojenie vlastnho zujmu pouvanm pozemskch dobier. Napokon, podmienky hospodrskeho, socilneho, politickho a kultrneho rzu, ktor sa vyaduj na sprvne pouvanie slobody, sa prli asto zaznvaj a poruuj.(1887) Takto situcie zaprinen zaslepenosou a nespravodlivosou zaauj morlny ivot a vystavuj tak silnch, ako aj slabch pokueniu prehreova sa proti lske. Ke sa lovek odvrti od morlneho zkona, siaha na vlastn slobodu, stva sa otrokom samho seba, rozbja bratstvo so spolublnymi a bri sa proti Boej pravde.

KKC1883

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: I. Spoloensk rz udskho povolania
       tma: 

1883 Socializcia (v zmysle zospoloenovania) prina so sebou aj nebezpeenstv. Prlin zasahovanie ttu me ohrozi osobn slobodu a iniciatvu. Socilna nuka Cirkvi vypracovala takzvan princp subsidiarity (vpomoci). Poda tohto princpu nadraden spolonos nem zasahova do vntornho ivota podradenej spolonosti(2431) a pozbavi ju vlastnej kompetencie, ale ju m skr v prpade potreby podporova a pomha jej, aby svoju innos koordinovala s innosou inch zloiek spolonosti v zujme spolonho dobra.