SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNEROZLUČITEĽNOSŤ manželstva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1610


1610 Morlne svedomie, o sa tka jednoty a nerozluitenosti manelstva, sa vyvinulo pod vchovnm psobenm(1963, 2387) starho Zkona. Mnohoenstvo patriarchov a krov sa ete vslovne neodmieta. Ale Zkon dan Mojiovi m za cie chrni enu pred svojvonou nadvldou mua, hoci poda Pnovch slov nesie aj stopy muovej tvrdosti srdca, pre ktor Moji dovolil enu prepusti.

KKC1611


1611 Tm, e proroci videli zmluvu Boha s Izraelom(219, 2380) ako obraz vlunej a vernej manelskej lsky, pripravovali vedomie vyvolenho udu, aby hlbie chpal jednotu a nerozluitenos manelstva. (2361) Knihy Rt a Tobi podvaj dojemn svedectv o vzneenom chpan manelstva a o vernosti a nenosti manelov. V Piesni piesn Tradcia vdy videla jedinen vyjadrenie udskej lsky, lebo je odbleskom Boej lsky, lsky silnej ako smr, ktor ani prvaly vody nemu uhasi (Pies 8,6-7).

KKC1615


1615 Toto jednoznan naliehanie na nerozluitenos(2364) manelskho zvzku mohlo vyvolva rozpaky a zda sa neuskutonitenou poiadavkou. Jei vak neuloil manelom nenosn a prli ak bremeno, aie ako Mojiov zkon. Kee priiel znovu nastoli prvotn poriadok stvorenia naruen hriechom, on sm dva silu a milos i manelstvo v novej dimenzii Boieho krovstva. Ak manelia bud nasledova Krista, ak zapr seba samch a vezm na seba svoj kr, bud mc pochopi pvodn zmysel manelstva a s Kristovou pomocou poda neho i. Tto milos kresanskho manelstva je ovocm Kristovho kra,(1642) ktor je zdrojom celho kresanskho ivota.

KKC1643

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: V. Dobr a poiadavky manelskej lsky
       tma: 

1643 Manelsk lska m v sebe plnos,(2361) v ktorej maj miesto vetky zloky [udskej] osoby: poiadavky tela a pudu, sily zmyslov a citov, tby ducha a vle. Tto lska smeruje k o najhlbej osobnej jednote, ktor ponad spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu duu; vyaduje nerozluitenos a vernos v definitvnom vzjomnom sebadarovan a otvra sa pre plodnos. Slovom, ide tu o normlne charakteristick vlastnosti kadej prirodzenej manelskej lsky, ale s novm vznamom, ktor ich nielen oisuje a upevuje, ale aj povzna natoko, e sa stvaj vyjadrenm isto kresanskch hodnt.

KKC1644


1644 Lska manelov samou svojou povahou vyaduje jednotu a nerozluitenos spoloenstva ich osb, ktor zaha cel ich ivot: A tak u nie s dvaja, ale jedno telo (Mt 19,6). Manelia s povolan neprestajne rs vo svojom spoloenstve kadodennou vernosou manelskmu subu plnho vzjomnho sebadarovania. Toto udsk spoloenstvo je upevnen, oisten a zaven spoloenstvom v Jeiovi Kristovi, udelenom sviatosou manelstva. Prehlbuje sa ivotom spolonej viery a spolone prijmanou Eucharistiou.

KKC1645


1645 Jednota manelstva potvrden Pnom(369) je oividne zrejm aj z rovnakej osobnej dstojnosti eny a mua, ktor treba uznva vo vzjomnej a plnej lske. Polygamia (mnohoenstvo) je v rozpore s touto rovnakou dstojnosou a manelskou lskou, ktor je jedin a vlun.

KKC1647


1647 Najhlbm dvodom je vernos Boha svojej zmluve a vernos Krista svojej Cirkvi. Sviatos manelstva rob manelov schopnmi, aby tto vernos predstavovali a vydvali o nej svedectvo. Sviatosou nadobda nerozluitenos manelstva nov a hlb vznam.

KKC2364

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk lska
       tma: MANELSK VERNOS

2364 Manelsk pr vytvra dvern spoloenstvo(1603) manelskho ivota a lsky, ktor ustanovil Stvorite a vybavil vlastnmi zkonmi. Je zaloen na manelskej zmluve, ie na neodvolatenom osobnom shlase. Manelia sa definitvne a plne dvaj jeden druhmu. Nie s viac dvaja, ale u tvoria jedno telo. Zmluva, ktor manelia slobodne uzavreli, im uklad povinnos zachova ju jedin a nerozluiten. (1615) o Boh spojil, nech lovek nerozluuje (Mk 10,9).