SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNásledky rozvodu katolíckych manželov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1650


1650 Dnes je v mnohch krajinch vek poet katolkov, ktor sa uchyuj k rozvodu(2384) poda obianskych zkonov a civilne uzatvraj nov zvzok. Cirkev, vern slovm Jeia Krista (Mk 10,11-12), je presveden, e neme uzna nov zvzok za platn, ak je platn prv manelstvo. Ak sa rozveden zosobili civilne, nachdzaj sa v situcii, ktor objektvne poruuje Bo zkon. Preto nemu pristupova k prijmaniu Eucharistie, km tto situcia trv. Z toho istho dvodu nemu vykonva v Cirkvi ist zodpovedn funkcie. Zmierenie sviatosou poknia sa me udeli len tm, o utuj, e poruili znak zmluvy a vernosti Kristovi, a zavzuj sa i v plnej zdranlivosti.

KKC 1664

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1664 Jednota, nerozluitenos a otvorenos pre plodnos s pre manelstvo podstatn. Polygamia (mnohoenstvo) je nezluiten s jednotou manelstva. Rozvod rozluuje, o Boh spojil. Odmietnutie plodnosti zbavuje manelsk ivot jeho najvzcnejieho daru, ktorm je diea.

KKC2384


2384 Rozvod je akm previnenm(1650) proti prirodzenmu zkonu. Nrokuje si zrui zmluvu, ktor manelia slobodne uzavreli, e bud i spolu a do smrti. Rozvod potupuje zmluvu spsy, ktorej je sviatostn manelstvo znakom. Uzavretie novho zvzku, aj keby ho civiln zkon uznval, ete zvuje poruenie zmluvy: manelsk partner, ktor sa znovu zosobi, sa v tomto prpade nachdza v situcii trvalho a verejnho cudzolostva:
Ke mu prepust manelku, nie je mu dovolen, aby si vzal in; ani nie je dovolen, aby si in vzal za manelku tak, ktor manel odpudil.

KKC2385


2385 Nemorlna povaha rozvodu vyplva aj z neporiadku, ktor vna do rodinnej bunky a do spolonosti. Tento neporiadok m za nsledok vne kody: pre manelskho partnera, ktor zostane opusten; pre deti, ktor rozchod rodiov hlboko zrauje a ktor s asto predmetom sporu medzi nimi; pre spolonos, pre ktor je rozvod svojimi nkazlivmi inkami skutonou socilnou pliagou.

KKC2400

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2400 Cudzolostvo a rozvod, polygamia a von zvzok (von lska) s akmi previneniami proti dstojnosti manelstva.