SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNáboženská sloboda
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1907

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1907 Na prvom mieste predpoklad repektovanie osoby(1929) ako takej. V zujme spolonho dobra je verejn moc povinn repektova zkladn a neodcudziten prva udskej osoby. Spolonos je povinn dovoli kadmu svojmu lenovi realizova jeho povolanie. Spolon dobro spova osobitne v tom, e jednotlivec me uplatova prirodzen slobody, ktor s nevyhnutne potrebn na pln rozvoj povolania loveka, ako s: prvo kona poda sprvnej normy vlastnho svedomia, prvo na ochranu skromnho ivota a na spravodliv slobodu,(2106) a to aj v nboenskej oblasti.

KKC 2107


2107 Ak sa vzhadom na osobitn situciu niektorch nrodov dva v prvnom poriadku ttu jednmu nboenskmu spoloenstvu osobitn obianske uznanie, je potrebn, aby sa zrove vetkm obanom a nboenskm spoloenstvm priznalo prvo na slobodu v nboenskej oblasti a aj sa repektovalo.

KKC2108


2108 Prvo na nboensk slobodu(1740) neznamen ani morlnu prpustnos shlasi s omylom, ani predpokladan prvo na omyl, ale je to prirodzen prvo udskej osoby na obiansku slobodu, ie na slobodu od vonkajieho ntlaku v nboenskej oblasti zo strany politickej moci, a to v rmci sprvnych hranc. Toto prirodzen prvo m by uznan v prvnom poriadku spolonosti tak, aby sa stalo obianskym prvom.

KKC2109


2109 Prvo na nboensk slobodu(2244) neme by samo osebe ani neobmedzen, ani obmedzen iba pozitivisticky alebo naturalisticky chpanm verejnm poriadkom. Sprvne hranice vlastn tomuto prvu maj by uren s politickou rozvnosou pre kad spoloensk situciu poda poiadaviek spolonho dobra a potvrden obianskou autoritou(1906) poda prvnych noriem, ktor sa zhoduj s objektvnym morlnym poriadkom.

KKC2211

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Rodina a spolonos
       tma: 

2211 Politick spoloenstvo m povinnos vi si rodinu, pomha jej a zabezpeova najm:
slobodu zaloi si rodinu, ma deti a vychovva ich v zhode s vlastnm morlnym a nboenskm presvedenm;
ochranu stlosti manelskho zvzku a rodinnej ustanovizne;
slobodu vyznva svoju vieru, odovzdva ju a vychovva v nej deti pomocou prostriedkov a ustanovizn na to potrebnch;
prvo na skromn vlastnctvo, na slobodu podnikania, na prcu, na bvanie a na vysahovanie;
poda ustanoven jednotlivch ttov prvo na lekrsku starostlivos na opateru pre star osoby a na rodinn prdavky;
ochranu bezpenosti a zdravia, najm proti nebezpeenstvm, ako s drogy, pornografia, alkoholizmus a pod.;
slobodu vytvra s inmi rodinami zdruenia a ma tak zastpenie pred obianskymi autoritami.