SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMilosť nesúperí so slobodou človeka
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1742

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: II. udsk sloboda v ekonmii spsy
       tma: 

1742 Sloboda a milos.(2002) Kristova milos vbec nie je sperom naej slobody, ke je sloboda v slade so zmyslom pre pravdu a dobro, ktor Boh vloil do udskho srdca. Naopak, ako o tom sved kresansk sksenos najm v modlitbe,(1784) m sme vnmavej na podnety milosti, tm vmi rastie naa vntorn sloboda a istota v skkach a takisto aj pred ntlakmi a donucovaniami vonkajieho sveta. Duch Svt ns psobenm milosti vychovva k duchovnej slobode, aby z ns urobil slobodnch spolupracovnkov na svojom diele v Cirkvi a vo svete:
Vemohci a milosrdn Boe, lskavo odvr od ns vetky protivenstv, aby sme bez vntornch a vonkajch prekok mohli plni tvoju vu.

KKC 1993

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: I. Ospravodlivenie
       tma: 

1993 Ospravodlivenie utvra(2008) spoluprcu medzi Boou milosou a slobodou loveka. Zo strany loveka sa ospravodlivenie prejavuje v tom, e vierou shlas s Bom slovom, ktor ho pozva na obrtenie, a lskou spolupracuje s vnuknutm Ducha Svtho, ktor ho predchdza a ochrauje:
Ke sa Boh dotkne srdca loveka osvietenm Ducha Svtho,(2068) lovek nie je ani celkom neinn, ke prijma toto vnuknutie, lebo ho me aj odmietnu, ale bez Boej milosti ani neme svojou slobodnou vou smerova k spravodlivosti pred Bohom.

KKC2008

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: III. Zsluha
       tma: 

2008 Zsluha loveka pred Bohom v kresanskom ivote pochdza z toho, e Boh slobodne rozhodol pridrui loveka k dielu svojej milosti.(306) Otcovsk innos Boha je svojm podnetom prvotn, km slobodn konanie loveka je vo svojej spoluprci druhotn,(155, 970) take zsluhy za dobr skutky treba pripsa najprv Boej milosti a a potom veriacemu. Konene, aj zsluha loveka patr Bohu, lebo v Kristovi dobr skutky loveka pochdzaj z vnuknut a z pomoci Ducha Svtho.