SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMODLITBA - Ježiš učí modliť sa
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2601

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 2. lnok V PLNOSTI ASU
     odsek: 
odstavec: 
       tma: JEI SA MODL

2601 Raz sa [Jei] na ktoromsi mieste modlil. Ke skonil, povedal mu jeden z jeho uenkov: ,Pane, nau ns modli sa! (Lk 11,1). i Kristov uenk neti modli sa predovetkm preto, e vid modli sa svojho Uitea? Me sa to teda naui od Uitea modlitby. Deti sa uia modli k Otcovi tak, e pozoruj a povaj Syna.(2765)

KKC 2603

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 2. lnok V PLNOSTI ASU
     odsek: 
odstavec: 
       tma: JEI SA MODL

2603 Evanjelisti zachovali dve vslovnejie Jeiove modlitby z ias jeho verejnho inkovania. Kad z nich sa zana vzdvanm vaky.(2637) V prvej Jei vyznva Otca, uznva ho a zvelebuje, pretoe skryl tajomstv Boieho krovstva pred tmi, o sa povauj za mdrych, a zjavil ich malikm (chudobnm z blahoslavenstiev).(2546) Jeho dojatie: no, Ote vyjadruje hbku jeho srdca, jeho shlas s tm, o sa pi Otcovi,(494) a to ako ozvenu slov Nech sa stane jeho Matky vo chvli jeho poatia a ako predohru toho, o povie Otcovi vo svojej smrtenej zkosti. Cel Jeiova modlitba je v tomto lskyplnom shlase jeho udskho srdca s tajomstvom vle Otca (Efl ,9).

KKC2604

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 2. lnok V PLNOSTI ASU
     odsek: 
odstavec: 
       tma: JEI SA MODL

2604 Druh Jeiovu modlitbu uvdza svt Jn pred vzkriesenm Lazra. Tto udalos predchdza vzdvanie vaky: Ote, akujem ti, e si ma vypoul; v tom je zahrnut, e Otec vdy vypouje jeho prosbu. A Jei hne dodva: Ja som vedel, e ma vdy vypouje. Z toho vyplva, e Jei pros stle. Tak nm Jeiova modlitba, zaloen na vzdvan vaky, ukazuje, ako mme prosi: skr ako je dar udelen, Jei sa odovzdva tomu, ktor dva a ktor dva seba samho vo svojich daroch. Darca je vzcnej ako udelen dar; je poklad, v ktorom je srdce jeho Syna;(478) dar sa udeuje navye.
Jeiova vekazsk modlitba m jedinen miesto(2746) v ekonmii (uskutoovan plnu) spsy. Budeme o nej uvaova na konci prvho oddielu. Zjavuje toti stle aktulnu modlitbu nho Vekaza a zrove obsahuje to, o ns Jei u v modlitbe k nmu Otcovi, ktor rozvedieme v druhom oddiele.

KKC2607

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 2. lnok V PLNOSTI ASU
     odsek: 
odstavec: 
       tma: JEI U MODLI SA

2607 Ke sa Jei modl, u tm ns u modli sa.(520) Teologlna (na Boha zameran) cesta naej modlitby je jeho modlitba k Otcovi. Ale evanjelium nm podva aj Jeiovo vslovn uenie o modlitbe. Jei sa ns ako vychovvate ujma tam, kde sme, a postupne ns vedie k Otcovi. Ke sa Jei obracia na zstupy, ktor ho nasleduj, vychdza z toho, o u poznaj o modlitbe poda Starej zmluvy, a otvra ich novosti prichdzajceho Krovstva. Potom im tto novos zjavuje v podobenstvch. A napokon svojim uenkom, ktor maj by vychovvatemi modlitby v jeho Cirkvi, bude otvorene hovori o Otcovi a o Duchu Svtom.