SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMária, Kristova matka pôsobením Ducha Svätého
Zobrazova/Nezobrazova

KKC437


437 Anjel zvestoval pastierom Jeiovo narodenie(486, 525) ako narodenie Mesia prisbenho Izraelu: Dnes sa vm v Dvidovom meste narodil Spasite, Kristus Pn (Lk 2,11). On je od zaiatku ten, ktorho Otec posvtil a poslal na svet (Jn 10,36), ktor sa poal ako svt (Lk 1,35) v Mriinom panenskom lone. Boh vyzval Jozefa, aby prijal Mriu, svoju manelku, ktor bola v poehnanom stave, lebo to, o sa v nej poalo, je z Ducha Svtho (Mt 1,20), aby sa tak Jei, nazvan Kristus (Mt 1,16), narodil z Jozefovej manelky ako potomok z mesiskeho Dvidovho rodu.

KKC 456


456 S Nicejsko-carihradskm vyznanm viery odpovedme a vyznvame: On pre ns ud a pre nau spsu zostpil z nebies. A mocou Ducha Svtho vzal si telo z Mrie Panny a stal sa lovekom.

KKC 484


484 Zvestovanm Panne Mrii sa zana plnos asu (Gal 4,4), ie splnenie prisben a prprav. Mria je povolan poa toho, v ktorom bude telesne prebva cel plnos bostva(461) (Kol 2,9). Boia odpove na jej otzku: Ako sa to stane, ve ja mua nepoznm? (Lk 1,34) poukazuje na moc Ducha: Duch Svt zostpi na teba(721) (Lk 1,35).

KKC485


485 Poslanie Ducha Svtho je vdy spojen s poslanm Syna a je na zameran. Duch Svt, ktor je Pn a Oivovate, je poslan(689, 723) posvti lono Panny Mrie a bosky ju oplodni, aby tak poala Otcovho venho Syna v udskej prirodzenosti, ktor z nej prijal.

KKC486


486 Jednoroden Syn Otca, poat ako lovek v lone Panny Mrie, je Kristus, ie pomazan Duchom Svtm (437) u od zaiatku svojej udskej existencie, hoci sa to stane znmym len postupne: pastierom, mudrcom, Jnovi Krstiteovi, uenkom. Cel ivot Jeia Krista bude teda dva najavo, ako ho Boh pomazal Duchom Svtm a mocou (Sk 10,38).

KKC 723

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: IV. Kristov Duch v plnosti asu
       tma: ZDRAVAS, MILOSTI PLN

723 V Mrii Duch Svt uskutouje Otcov dobrotiv pln. Z Ducha Svtho Panna pone a porod Boieho Syna.(485) Jej panenstvo sa mocou Ducha Svtho a viery stva jedinenou plodnosou. (506)

KKC724

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: IV. Kristov Duch v plnosti asu
       tma: ZDRAVAS, MILOSTI PLN

724 V Mrii Duch Svt zjavuje Otcovho Syna, ktor sa stal Synom Panny. Ona je horiacim krkom definitvnej teofnie: naplnen Duchom Svtm(208) ukazuje Slovo v jeho krehkom tele a dva ho pozna chudobnm (2619) a prvotinm nrodov.

KKC725

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: IV. Kristov Duch v plnosti asu
       tma: ZDRAVAS, MILOSTI PLN

725 Napokon skrze Mriu zana Duch Svt privdza do spoloenstva(963) s Kristom ud, ktor s predmetom dobrotivej Boej lsky. Ako prv vdy prijmaj Krista ponen: pastieri, mudrci, Simeon a Anna, novomanelia z Kny a prv uenci.

KKC726

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: IV. Kristov Duch v plnosti asu
       tma: ZDRAVAS, MILOSTI PLN

726 Na konci tohto poslania Ducha Svtho sa Mria stva enou, novou Evou, matkou ijcich, matkou plnho Krista. (494, 2618) Ako tak, zotrvvajc s Dvanstimi jednomysene na modlitbch (Sk 1,14), je prtomn na svite poslednch ias, ktor zane Duch Svt na turne rno zjavenm Cirkvi.