SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMária a poslušnosť viery
Zobrazova/Nezobrazova

KKC144

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: I. Poslunos viery
       tma: 

144 Poslcha (ob-audire: po-slcha) vo viere znamen slobodne sa podriadi poutmu slovu, lebo jeho pravdivos zaruuje Boh, ktor je Pravda sama. Svt psmo nm dva za prklad takejto poslunosti Abrahma. Ale jej najdokonalejm uskutonenm je Panna Mria.

KKC494


494 Na zves, e mocou(2617) Ducha Svtho porod Syna Najvyieho bez toho, e by poznala mua, (148) Mria odpovedala s poslunosou viery a v istote, e Bohu ni nie je nemon: Ha, sluobnica Pna, nech sa mi stane poda tvojho slova (Lk 1,37-38). A tak ke Mria dala svoj shlas Boiemu slovu, stala sa Jeiovou matkou(968) a nezdriavan nijakm hriechom prijala celm srdcom spasiten Boiu vu a celkom sa zasvtila osobe a dielu svojho Syna, aby v zvislosti od neho a spolu s nm s pomocou Boej milosti slila tajomstvu vykpenia:
,Ona, ako hovor svt Irenej, ,poslunosou sa stala prinou spsy pre seba a pre cel udsk pokolenie. Preto viacer dvni Otcovia vo svojom ohlasovan radi s nm tvrdia: ,Uzol Evinej neposlunosti rozviazala Mriina poslunos; o zviazala panna Eva neverou, to Panna Mria rozviazala vierou. A pri porovnvan s Evou nazvaj Mriu ,matkou ijcich(726) a astejie zdrazuj: ,Skrze Evu smr, skrze Mriu ivot.