SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLáska k Bohu, ovocie Ducha Svätého
Zobrazova/Nezobrazova

KKC736

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: DUCH SVT BO DAR

736 Vaka tejto sile Ducha mu Boie deti prina ovocie. Ten, ktor ns natepil na prav vini, spsob, e budeme prina ovocie Ducha,(1832) ktorm je lska, rados, pokoj, zhovievavos, lskavos, dobrota, vernos, miernos, zdranlivos (Gal 5,22-23). Duch je n ivot. m viac sa zriekame seba samch, tm viac Duch psob, aby sme poda Ducha aj konali.
Skrze Ducha Svtho sa dva navrtenie do raja, vstup do nebeskho krovstva a nvrat do stavu adoptovanch synov: dva sa odvaha vola Boha svojm Otcom, umouje sa ma as na Kristovej milosti, vola sa synom svetla a ma podiel na venej slve.

KKC 1832

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Dary a ovocie Ducha Svtho
       tma: 

1832 Ovocm Ducha s dokonalosti,(736) ktor v ns Duch Svt utvra ako prvotiny venej slvy. Tradcia Cirkvi ich vymenva dvans: lska, rados, pokoj, trpezlivos, zhovievavos, dobrota, lskavos, vdnos, vernos, skromnos, zdranlivos, istota (Gal 5,22-23).

KKC2658

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: DRUH KAPITOLA TRADCIA MODLITBY
    lnok: 1. lnok PRI PRAMEOCH MODLITBY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: TEOLOGLNE (BOSK) NOSTI{1812-1829}

2658 A ndej nezahanbuje, lebo Boia lska je rozliata v naich srdciach skrze Ducha Svtho, ktorho sme dostali (Rim 5,5). Modlitba, stvrovan liturgickm ivotom, erp vetko z lsky, ktorou sme milovan v Kristovi a ktor nm dva schopnos odpoveda na u tak, e milujeme, ako ns on miloval. Lska je zdrojom modlitby.(826) Kto z neho erp, dosahuje vrchol modlitby:
Milujem a, Boe mj, a mojou jedinou tbou je milova a a do poslednho dychu mjho ivota. Milujem a, Boe mj, nekonene hodn milovania, a radej chcem zomrie, milujc a, ako i, a nemilova a. Milujem a, Pane, a prosm a len o jednu milos, aby som a mohol milova vene Boe mj, ak mj jazyk neme v kadej chvli poveda, e ta milujem, chcem, aby ti to opakovalo moje srdce pri kadom mojom dychu.