SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristus skutočne a tajomne prítomný v Eucharistii
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1357


1357 Tento Pnov prkaz plnme slvenm pamiatky jeho obety. Ke to robme, obetujeme Otcovi, o nm on dal: dary jeho stvorenia, chlieb a vno, ktor sa Kristovmi slovami a mocou Ducha Svtho stali Kristovm telom a krvou; takto sa Kristus stva skutone a tajomne prtomnm.

KKC 1373


1373 Kristus Jei, ktor zomrel, ba viac, ktor bol vzkriesen, je po pravici Boha a prihovra sa za ns (Rim 8,34), je prtomn svojej Cirkvi mnohorakm spsobom: vo svojom slove, v modlitbe svojej Cirkvi, lebo kde s dvaja alebo traja zhromaden v mojom mene, tam som ja medzi nimi (Mt 18,20), v chudobnch, chorch, uvznench, vo sviatostiach, ktorch je pvodcom, v obete ome a v osobe vysvtenho sluobnka. Ale nadovetko [je prtomn] pod eucharistickmi spsobmi. (1088)

KKC1374


1374 Spsob Kristovej prtomnosti pod eucharistickmi spsobmi je jedin svojho druhu. Povyuje Eucharistiu nad vetky sviatosti,(1211) a preto Eucharistia je akoby zavenie duchovnho ivota a cie vetkch sviatost. V Najsvtejej sviatosti Eucharistie je obsiahnut opravdivo, skutone a podstatne telo a krv spolu s duou a bostvom nho Pna Jeia Krista, a teda cel Kristus. Tto prtomnos sa nazva ,skutonou nie vlune, ako keby ostatn neboli ,skuton, ale v najplnom zmysle slova, pretoe je podstatn; ou sa toti stva prtomnm cel a pln Kristus, Boh a lovek.

KKC1375


1375 Kristus sa v tejto sviatosti stva prtomnm premenenm chleba a vna na Kristovo telo a jeho krv. Cirkevn Otcovia rozhodne potvrdili vieru Cirkvi v innos Kristovho slova a psobenia Ducha Svtho(1105) pri tomto premenen. Naprklad svt Jn Zlatosty vyhlasuje:
To, e sa predloen dary stvaj Kristovm telom a jeho krvou, nespsobuje lovek, ale sm Kristus, ktor bol za ns ukriovan. Kaz, ktor [ho] predstavuje, vyslovuje tie slov, ale [ich] innos a milos s od Boha.(298) Hovor: Toto je moje telo. Toto slovo premiea obetn dary.
A svt Ambrz o tomto premenen hovor:
Bume presveden, e toto nie je to, o vytvorila prroda, ale to, o konsekrovalo dobroreenie. A sila dobroreenia je via ako sila prrody, lebo dobroreenm sa men aj sama prroda Ak teda mohlo Kristovo slovo z nioho urobi [to], o nebolo, neme veci, ktor s, premeni na to, m neboli? Ve da veciam prvotn prirodzenos nie je menej ako zmeni ju.

KKC1376


1376 Tridentsk koncil zha katolcku vieru, ke vyhlasuje: Kee Kristus, n Vykupite, povedal, e to, o [v tej chvli] obetuje pod spsobom chleba, je skutone jeho telo, v Boej Cirkvi vdy vldlo presvedenie, ktor tento svt koncil teraz znovu vyhlasuje: Konsekrciou chleba a vna sa uskutouje premena celej podstaty chleba na podstatu tela Krista, nho Pna, a celej podstaty vna na podstatu jeho krvi. Tto premenu svt katolcka Cirkev primerane a vhodne nazva transsubstancicia [prepodstatnenie].

KKC1377


1377 Kristova eucharistick prtomnos sa zana vo chvli konsekrcie a trv, km jestvuj eucharistick spsoby. Kristus je prtomn cel a pln pod jednm i druhm spsobom a cel a pln v kadej ich asti, take lmanie chleba Krista nedel.