SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKomunikačné prostriedky a spoločnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2493


2493 V modernej spolonosti maj spoloensk komunikan prostriedky prvorad lohu v oblasti informcie, renia kultry a vchovy. Tto loha narast v svislosti s technickm pokrokom, rkou a rozmanitosou podvanch sprv a s vplyvom na verejn mienku.

KKC2494


2494 Informcia pomocou masmdi(1906) je v slube spolonho dobra. Spolonos m prvo na informcie, ktor sa zakladaj na pravde, slobode, spravodlivosti a solidarite:
Sprvne uplatovanie tohto prva vyaduje, aby bola komunikcia vzhadom na obsah vdy pravdiv a pri zachovan spravodlivosti a lsky pln. o sa tka spsobu, m by okrem toho slun a primeran, ie m svedomite zachovva morlne zkony a legitmne prva a dstojnos loveka pri zskavan i pri zverejovan sprv.

KKC2495


2495 Je potrebn, aby si vetci lenovia spolonosti(906) plnili aj v tejto oblasti svoje povinnosti spravodlivosti a lsky. Preto nech sa aj pomocou tchto prostriedkov usiluj utvra a ri sprvnu verejn mienku. Solidarita sa jav ako dsledok pravdivho a sprvneho komunikovania a slobodnho kolovania mylienok, ktor napomhaj poznanie a repektovanie blneho.

KKC2496


2496 Spoloensk komunikan prostriedky (predovetkm masovokomunikan) mu u pouvateov vyvola urit pasivitu tm, e z nich urobia mlo bedlivch konzumentov sprv alebo predstaven.(2525) Voi masovm mdim pouvatelia maj zachova miernos a uloi si disciplnu. Maj si vypestova pouen a sprvne svedomie, aby ahie odolvali menej slunm vplyvom.

KKC2497


2497 T, o s zodpovedn za tla, maj pri ren informci u z titulu svojho povolania povinnos sli pravde a nenara lsku. S rovnakou starostlivosou sa maj snai repektova povahu faktov a hranice kritickho sudku o osobch. Maj sa vyvarova tomu, aby podahli pokueniu osoova.

KKC2498


2498 Obianska moc m v tejto oblasti osobitn povinnosti(2237) vzhadom na spolon dobro Tto moc m toti na zklade svojho poslania chrni a zabezpeova pravdiv a sprvnu slobodu informci. Ke predstavitelia verejnej moci vydvaj zkony a bedlia nad ich aplikovanm, maj zabezpei, aby zo zlho pouvania tchto prostriedkov nevznikli vne nebezpeenstv(2286) pre verejn mravnos a pokrok spolonosti. Maj tresta poruenie prva kadho loveka na dobr meno a na tajomstvo skromnho ivota. Vas a estne maj podva informcie, ktor sa tkaj veobecnho dobra alebo dvaj odpove na odvodnen obavy obyvatestva. Ni neme ospravedlni uchyovanie sa k falonm informcim s cieom manipulova verejn mienku pomocou masmdi. Zsahy verejnej moci nemaj obmedzova slobodu jednotlivcov a skupn.

KKC2499


2499 Morlka odsudzuje pliagu totalitnch ttov, ktor systematicky faluj pravdu, vykonvaj politick nadvldu nad verejnou mienkou prostrednctvom mdi, manipuluj s obalovanmi i svedkami(1903) pri verejnch procesoch a domnievaj sa, e upevnia svoju tyraniu, ke udusia a potlaia vetko, o povauj za nzorov delikty.