SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKLERICI - vysvätení služobníci
Zobrazova/Nezobrazova

KKC934


934 Z Boieho ustanovenia s v Cirkvi medzi veriacimi vysvten sluobnci, ktor sa v prve volaj aj klerikmi; ostatn sa vak volaj aj laikmi. A v obidvoch tchto skupinch s veriaci v Krista, ktor profesiou evanjeliovch rd s zasvten Bohu, a tak prispievaj k poslaniu Cirkvi.

KKC1174


1174 Kristovo tajomstvo, jeho vtelenie a jeho Vek noc, ktor slvime v Eucharistii najm pri nedenom zhromaden, prenik a pretvra as kadho da slvenm liturgie hodn,(2698) ie posvtnho ofcia Officium divinum. Toto slvenie, vern apotolskm povzbudeniam bez prestania sa modli, je zostaven tak, aby sa cel priebeh da i noci posvtil chvlou Boha. Je to verejn modlitba Cirkvi, v ktorej veriaci (klerici, rehonci a laici) vykonvaj krovsk kazstvo pokrstench. Ke sa liturgia hodn slvi spsobom schvlenm Cirkvou, je to naozaj hlas samej Nevesty, ktor sa prihovra u encha, ba priam modlitba Krista spolu s jeho telom k Otcovi.