SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežišov príkaz: Chorých uzdravujte
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1506


1506 Kristus vyzva svojich uenkov, aby ho nasledovali tak, e aj oni vezm na seba svoj kr. Ke ho nasleduj, nadobdaj nov pohad na chorobu a chorch.(859) Jei ich pridruuje k svojmu ivotu chudoby a sluby. Dva im as na svojej slube scitu a uzdravovania: Oni li a hlsali, e treba robi poknie. Vyhnali mnoho zlch duchov, pomazali olejom vea chorch a uzdravovali (Mk 6,12-13).

KKC1507


1507 Zmtvychvstal Pn obnovuje toto poslanie (Mk 16,17-18) a potvrdzuje ho znameniami, ktor Cirkev kon, vzvajc jeho meno. Tieto znamenia ukazuj osobitnm spsobom,(430) e Jei je skutone Boh, ktor spas.

KKC1508


1508 Duch Svt dva niektorm uom(798) mimoriadnu charizmu uzdravovania, aby ukzal silu milosti Zmtvychvstalho. Ale ani najintenzvnejie modlitby nedosiahnu uzdravenie vetkch chorb. Tak sa aj svt Pavol mus od Pna naui: Sta ti moja milos, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti (2Kor 12,9) a e utrpenia, ktor treba zna, mu ma tento zmysel: Na vlastnom tele dopam to, o chba Kristovmu utrpeniu(618) pre jeho telo, ktorm je Cirkev (Kol 1,24).

KKC1509


1509 Chorch uzdravujte (Mt 10,8). Tto lohu dostala Cirkev od Pna a sna sa ju plni jednak starostlivosou o chorch, jednak prosebnou modlitbou, ktorou ich sprevdza. Ver v oivujcu prtomnos Krista, lekra due i tela. Tto prtomnos osobitne psob prostrednctvom sviatost a celkom osobitnm spsobom skrze Eucharistiu,(1405) chlieb, ktor dva ven ivot a ktorho sptos s telesnm zdravm naznauje svt Pavol.

KKC1510


1510 Apotolsk Cirkev pozn vak aj osobitn obrad pre chorch, o ktorom sved svt Jakub: Je niekto z vs chor? Nech si zavol starch Cirkvi; a nech sa nad nm modlia a ma ho olejom v Pnovom mene. Modlitba s vierou uzdrav chorho a Pn mu uav; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu(1117) (Jak 5,14-15). Tradcia spoznala v tomto obrade jednu zo siedmich sviatost Cirkvi.