SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežiš a uzdravovanie chorých
Zobrazova/Nezobrazova

KKC699


699 Ruka. Jei vkladanm rk uzdravoval chorch a ehnal deti. (292) Apotoli bud robi to ist v jeho mene. Ba viac, apotoli vkladanm rk udeuj Ducha Svtho. List Hebrejom zarauje vkladanie rk(1288) do potu zkladnch lnkov svojho uenia. (1300, 1573) Cirkev zachovala tento znak vemocnho vyliatia Ducha Svtho vo svojich sviatostnch epiklzach.(1668)

KKC1503


1503 Kristov scit s chormi a jeho mnoh uzdravenia(549) chorch kadho druhu s vraznm znamenm toho, e Boh navtvil svoj ud (Lk 7,16) a e Boie krovstvo je u celkom blzko. Jei m moc nielen uzdravova, ale aj odpa hriechy; (1421) priiel uzdravi celho loveka, duu i telo; on je lekr, ktorho potrebuj chor. Jeho scit so vetkmi, o trpia, ide tak aleko, e sa s nimi stotouje: Bol som chor a navtvili ste ma (Mt 25,36). Jeho uprednostujca lska k chorm v priebehu storo neprestala budi u kresanov celkom osobitn pozornos voi vetkm,(2288) o trpia na tele alebo na dui. Z nej pochdzaj nenavn silia uavi im.

KKC1504


1504 Jei asto iada od chorch, aby verili. Na uzdravenie pouva znaky: slinu a vkladanie rk, blato a umytie. Chor sa ho snaia dotkn, lebo vychdzala z neho sila,(695) ktor uzdravovala vetkch (Lk 6,19). Tak sa ns Kristus vo sviatostiach aj naalej dotka,(1116) aby ns uzdravoval.

KKC1505


1505 Kristus dojat tokmi utrpeniami nielen dovouje, aby sa ho chor dotkali, ale si osvojuje ich biedy: On vzal na seba nae slabosti a niesol nae choroby (Mt 8,17). Neuzdravil vetkch chorch. Jeho uzdravenia boli znameniami prchodu Boieho krovstva. Zvestovali hlbie uzdravenie: vazstvo nad hriechom a nad smrou(440) prostrednctvom jeho Vekej noci. Na kri vzal Kristus na seba cel archu zla a sal hriech sveta (Jn 1,29), ktorho je choroba iba nsledkom. Svojm utrpenm a smrou na kri dal Kristus utrpeniu nov zmysel:(307) utrpenie ns u me urobi podobnmi jemu a spoji ns s jeho vykupiteskm utrpenm.

KKC1506


1506 Kristus vyzva svojich uenkov, aby ho nasledovali tak, e aj oni vezm na seba svoj kr. Ke ho nasleduj, nadobdaj nov pohad na chorobu a chorch.(859) Jei ich pridruuje k svojmu ivotu chudoby a sluby. Dva im as na svojej slube scitu a uzdravovania: Oni li a hlsali, e treba robi poknie. Vyhnali mnoho zlch duchov, pomazali olejom vea chorch a uzdravovali (Mk 6,12-13).