SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovEkonomická činnosť, sociálna spravodlivosť a ľudská spoločnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2411

        as: 
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2411 Zmluvy podliehaj vmennej (komutatvnej) spravodlivosti,(1807) ktor riadi vmeny medzi osobami a intitciami pri presnom repektovan ich prv. Vmenn spravodlivos prsne zavzuje; vyaduje ochranu vlastnckych prv; platenie dlb a plnenie slobodne uzavretch zvzkov. Bez vmennej spravodlivosti nie je mon nijak in forma spravodlivosti.
Vmenn spravodlivos (iustitia commutativa) sa rozliuje od zkonnej spravodlivosti (iustitia legalis), ktor sa tka toho, m je oban zaviazan voi spolonosti, a od rozdeujcej spravodlivosti (iustitia distributiva), ktor riadi to, m je spolonos zaviazan voi obanom merne k ich daniam a potrebm.

KKC2426

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Ekonomick innos a socilna spravodlivos
       tma: 

2426 Rozvoj ekonomickch innost a rast vroby maj za cie uspokoji potreby ud. Ekonomick ivot sa nezameriava len na zvenie produkcie a na zvenie zisku alebo moci; je predovetkm zameran na slubu osobm, celmu lovekovi a celmu udskmu spoloenstvu. Ekonomick innos riaden poda vlastnch metd sa m vykonva v hraniciach morlneho poriadku poda socilnej spravodlivosti,(1928) aby zodpovedala Boiemu plnu s lovekom.

KKC2428

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Ekonomick innos a socilna spravodlivos
       tma: 

2428 V prci lovek uplatuje a zdokonauje as schopnost,(2834) ktor s vpsan do jeho prirodzenosti. Zkladn hodnota prce zvis od samho loveka, ktor je jej pvodcom i cieom.(2185) Prca je pre loveka, a nie lovek pre prcu.
Kad m ma monos erpa z prce prostriedky na udriavanie vlastnho ivota i ivota svojich rodinnch prslunkov a na preukazovanie sluby udskmu spoloenstvu.