SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDôležitosť a význam evanjelií
Zobrazova/Nezobrazova

KKC125

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: IV. KNON SVTHO PSMA
       tma: NOV ZKON

125 Evanjeli s srdcom celho Psma,(515) lebo s hlavnm svedectvom o ivote a uen vtelenho Slova, nho Spasitea.

KKC126

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: IV. KNON SVTHO PSMA
       tma: NOV ZKON

126 Pri zostavovan evanjeli mono rozliova tri etapy:
1. Jeiov ivot a uenie. Cirkev poklad za ist, e tyri evanjeli, ktorch historickos bez vhania uznva, verne podvaj to, o Jei, Bo Syn, za svojho ivota medzi umi skutone robil a uil na ich ven spsu a do da, ke bol vzat do neba.
2. stne podanie. Apotoli(76) po Pnovom nanebovstpen odovzdali posluchom, o hovoril a robil, s tm plnm poznanm, ktor mali oni sami, pouen slvnymi Kristovmi udalosami a osvieten svetlom Ducha pravdy.
3. Psan evanjeli. Svtopisci napsali tyri evanjeli(76) tak, e nieo vybrali z mnohch vec, ktor boli stne alebo u aj psomne odovzdan, nieo strune zhrnuli alebo vysvetlili so zreteom na stav cirkv, priom ponechali kazatesk formu, ale vdy tak, aby nm o Jeiovi podali pravdiv a primn veci.

KKC127

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: IV. KNON SVTHO PSMA
       tma: NOV ZKON

127 Evanjelium vo svojich tyroch podobch m v Cirkvi jedinen miesto, ako o tom sved cta, ktor mu preukazuje liturgia,(1154) a neporovnaten pralivos, ktorou v kadom ase psobilo na svtch:
Nijak uenie nie je vie ani lepie, ani cennejie, ani krajie ako tanie evanjelia. Na to hate a toho sa drte, o n Pn a Uite Jei Kristus uil slovami a uskutooval inmi.
Vo svojich modlitbch sa zaoberm predovetkm evanjeliom;(2705) v om nachdzam vetko, o potrebuje moja boh dua. Objavujem v om vdy nov svetl, skryt a tajomn vznamy.

KKC139

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

139 tyri evanjeli maj stredn miesto, lebo ich stredobodom je Jei Kristus.