SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovCIRKEV - SVÄTÁ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC823


823 Je predmetom viery, e Cirkev je nezruitene svt. Lebo Kristus, Bo Syn, ktor je s Otcom a Duchom Svtm zvelebovan(459) ako ,jedin Svt, miloval Cirkev ako svoju nevestu(796) a seba samho vydal za u, aby ju posvtil a spojil so sebou ako svoje telo a naplnil ju darom Ducha Svtho, na Boiu slvu. Cirkev je teda svt Bo ud (946) a jej lenovia sa volaj svt.

KKC824


824 Cirkev je zjednoten s Kristom a on ju posvcuje; skrze neho a v om sa aj ona stva posvcujcou. Cel innos Cirkvi smeruje k posvcovaniu ud v Kristovi a k oslave Boha ako k svojmu cieu. V Cirkvi sa nachdza plnos vetkch prostriedkov spsy. (816) V nej s pomocou Boej milosti dosahujeme svtos.

KKC825


825 Cirkev sa u na tejto zemi vyznauje pravou,(670) hoci nedokonalou svtosou. Vo svojich lenoch mus dokonal svtos ete len zskava: Vetci veriaci v Krista akhokovek povolania a stavu, vystrojen tokmi a takmi spasitenmi prostriedkami,(2013) s Pnom povolan, kad svojou cestou, na tak dokonal svtos, ako je dokonal sm Otec.

KKC826


826 Duou svtosti, na ktor sme vetci povolan, je lska:(1827) Ona riadi vetky prostriedky posvcovania, oivuje ich a privdza k cieu. (2658)
Pochopila som, e ak m Cirkev telo zloen z rozlinch dov, neme jej chba d, ktor je zo vetkch najpotrebnej a najvzneenej, pochopila som, e Cirkev m srdce a e toto srdce hor lskou. Pochopila som, e jedine lska pobda dy Cirkvi(864) do innosti a e keby tto lska vyhasla, apotoli by u neohlasovali evanjelium, muenci by odmietali vylia svoju krv Pochopila som, e lska zaha v sebe vetky povolania, e lska je vetko, e objma vetky asy a vetky miesta, slovom, e je ven!

KKC827


827 Km Kristus, ,svt, nevinn a nepokvrnen,(1425-1429) nepoznal hriech, ale priiel jedine preto, aby odinil hriechy udu, Cirkev zaha vo svojom lone hrienikov, je svt a zrove stle potrebuje oisovanie, ustavine kra cestou poknia a obnovy. (821) Vetci lenovia Cirkvi, vrtane jej sluobnkov, musia uznva, e s hrienikmi. Vo vetkch je ete pomiean a to a do skonenia ias kko hriechu s dobrm semenom evanjelia. Cirkev teda zhromauje hrienikov, ku ktorm u prila Kristova spsa, ale s ete stle na ceste posvcovania:
Cirkev je teda svt, hoci m vo svojom lone hrienikov, lebo nem in ivot ako ivot milosti: ak sa nm jej dy ivia, posvcuj sa; ak sa mu odcudzia, upadaj do hriechov a nezriadenost, ktor brnia, aby vyarovala jej svtos. Preto trp a rob poknie za tieto hriechy, z ktorch m vak moc vyslobodzova svoje deti Kristovou krvou a darom Ducha Svtho.

KKC828


828 Ke Cirkev svtore (kanonizuje)(1173) niektorch veriacich, ie ke slvnostne vyhlasuje, e tto veriaci hrdinsky praktizovali nosti a vo svojom ivote boli vern Boej milosti, uznva moc Ducha svtosti, ktor je v nej, a udriava ndej veriacich tm, e im ich dva za vzor a za orodovnkov. Svtci a svtice boli vdy prameom a poiatkom obnovy v najach chvach dejn Cirkvi. (2045) Ve svtos Cirkvi je tajomnm prameom a spoahlivm kritriom jej apotolskej innosti a jej misionrskeho zpalu.

KKC829


829 Km v preblahoslavenej Panne Cirkev u dosiahla dokonalos,(1172) vaka ktorej je bez kvrny a vrsky, veriaci v Krista sa ete snaia, aby zvazili nad hriechom a rstli vo svtosti. Preto upieraj oi na Mriu: v nej u je Cirkev celkom svt.(972)