SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovCIRKEV - APOŠTOLSKÁ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC857


857 Cirkev je apotolsk,(75) lebo je zaloen na apotoloch, a to v trojakom zmysle:
bola a je postaven na zklade apotolov (Ef 2,20), svedkov, ktorch si sm Kristus vyvolil a poveril misijnm poslanm;
s pomocou Ducha Svtho,(171) ktor v nej prebva, chrni a odovzdva alej uenie, zveren poklad, zdrav slov, ktor poula od apotolov;
a do Kristovho nvratu ju apotoli neprestajne uia, posvcuj a spravuj prostrednctvom tch, o po nich nastupuj(880, 1575) v ich pastierskom rade: prostrednctvom kolgia biskupov, ktormu pomhaj kazi, v jednote s Petrovm nstupcom a najvym pastierom Cirkvi:
Ven Pastier, ty neopa svoj ud, ale prostrednctvom svojich svtch apotolov stle ho chrni. Aj naalej ho opatruje pod starostlivm vedenm tch, ktorch si ako zstupcov svojho Syna ustanovil za duchovnch pastierov.

KKC858


858 Jei je Otcov Poslan.(551) U na zaiatku svojho inkovania povolal k sebe tch, ktorch sm chcel Vtedy ustanovil Dvanstich, aby boli s nm a aby ich posielal kza (Mk 3,13-14). Od tej chvle bud jeho poslan (to je vznam grckeho slova apostoloi). V nich pokrauje vo svojom poslan: Ako ma poslal Otec, aj ja posielam vs(425, 1086) (Jn 20,21). Ich sluba je teda pokraovanm jeho poslania: Kto vs prijma, ma prijma, hovor Dvanstim (Mt 10,40).

KKC859


859 Jei ich pridruuje k svojmu poslaniu, ktor dostal od Otca: Ako Syn neme ni robi sm od seba (Jn 5,19.30), ale vetko dostva od Otca, ktor ho poslal, tak ani t, ktorch posiela Jei, nemu ni urobi bez neho. Od neho dostvaj misijn prkaz a moc vykonva ho. Kristovi apotoli teda vedia, e Boh ich urobil scich za sluobnkov Novej zmluvy (2Kor 3,6), za Boch sluobnkov(876) (2Kor 6,4), za Kristovch vyslancov (2Kor 5,20), za Kristovch sluobnkov a sprvcov Boch tajomstiev (1Kor 4,1).

KKC860


860 V rade (po latinsky munus hodnos a poslanie) apotolov je jeden neprenosn prvok: to, e s vyvolenmi svedkami Pnovho zmtvychvstania(642) a zkladmi Cirkvi. Ale v ich rade je aj jeden trval (prenosn) prvok. Kristus im sbil, e zostane s nimi a do skonenia sveta. Bosk poslanie, ktor Kristus zveril apotolom, bude trva a do skonenia vekov, lebo evanjelium,(765) ktor maj odovzdva, je pre Cirkev navdy zkladom celho jej ivota.(1536) Preto sa apotoli postarali o ustanovenie svojich nstupcov.

KKC861


861 Aby poslanie im [apotolom] zveren pokraovalo aj po ich smrti, odovzdali svojim bezprostrednm spolupracovnkom(77) akoby na spsob testamentu lohu dokoni a upevova dielo, ktor oni zaali, priom im odporali dva pozor na cel stdo,(1087) v ktorom ich Duch Svt ustanovil, aby spravovali Boiu Cirkev. Ustanovili teda takchto muov a potom dali dispozcie, aby po ich smrti in osveden muovia prebrali ich slubu.

KKC862


862 Ako vak trv rad, ktor Pn osobitne zveril Petrovi, prvmu z apotolov, a ktor sa m prena na jeho nstupcov,(880) tak trv aj rad apotolov spravova Cirkev, ktor m natrvalo vykonva posvtn biskupsk stav. Preto Cirkev u, e biskupi nastpili z Boieho ustanovenia(1556) na miesto apotolov ako pastieri Cirkvi a e kto ich pova, pova Krista, a kto nimi pohda, pohda Kristom i tm, ktor Krista poslal.

KKC863


863 Cel Cirkev je apotolsk,(900) pretoe prostrednctvom nstupcov svtho Petra a apotolov zostva v spoloenstve viery a ivota so svojm poiatkom. Cel Cirkev je apotolsk, pretoe je poslan do celho sveta. Na tomto poslan maj podiel vetci lenovia Cirkvi, hoci rozlinm spsobom. Kresansk povolanie je toti svojou povahou aj povolanm na apotolt.(2472) Apotoltom sa vol kad innos tajomnho tela zameran na renie Kristovho krovstva po celej zemi.

KKC864


864 Kee Kristus, ktorho poslal Otec, je pvodcom a poiatkom celho apotoltu Cirkvi, je zrejm, e plodnos apotoltu vysvtench sluobnkov, ako aj laikov zvis od ich ivotnho spojenia s Kristom. (828) Apotolt nadobda najrozlinejie formy poda rznych povolan, poiadaviek ias a rozmanitch darov Ducha Svtho.(824) Ale lska, erpan najm z Eucharistie, je vdy akoby duou celho apotoltu. (1324)

KKC865


865 Cirkev je jedna, svt, katolcka a apotolsk(811) vo svojej najhlbej a konenej totonosti, pretoe v nej u jestvuje(541) a na konci ias sa zavi nebesk krovstvo, Boie krovstvo, ktor prilo v osobe Jeia Krista a tajomne rastie v srdci tch, o s do neho vlenen, a km sa plne neprejav vo svojom eschatologickom zaven. Vtedy vetci udia, ktorch Jei Kristus vykpil a ktor sa v om stali svt a nepokvrnen v lske (Ef 1,4) pred Boou tvrou, bud zhromaden ako jedin Bo ud, Barnkova nevesta (Zjv 21,9), svt mesto, ktor zostupuje z neba od Boha, oiaren Boou slvou (Zjv 21,10-11); a hradby mesta maj dvans zkladnch kameov a na nich dvans mien dvanstich Barnkovch apotolov (Zjv 21,14).