SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovÚcta detí voči rodičom
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2214

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI DET

2214 Boie otcovstvo je prameom udskho otcovstva; na om sa zaklad cta k rodiom. cta det, neplnoletch i dospelch, k ich otcovi a matke sa iv prirodzenm citom,(1858) ktor m svoj pvod vo zvzku, ktor ich spja. Tto ctu vyaduje Boie prikzanie.

KKC2215

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI DET

2215 cta k rodiom spova vo vanosti voi tm, ktor darovanm ivota, svojou lskou a prcou priviedli svoje deti na svet a umonili im rs vo veku, mdrosti a milosti: Z celho srdca si cti otca a nezabdaj na bolesti svojej matky. Pamtaj, e ti dali ivot. Ako im odplat, o urobili pre teba? (Sir 7,29-30).

KKC2216

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI DET

2216 cta k rodiom sa prejavuje pravou ochotou a poslunosou: Zachovvaj, syn mj, prikzania svojho otca(532) a nepohdaj nauenm svojej matky Ke niekam pjde, poved a, ke bude odpova, bud stri nad tebou, a ke sa zobud, bud sa s tebou rozprva (Pr s 6,20.22). Mdry syn rd pova napomenutia, posmieva vak nedb na vitky (Pr s 13,1).

KKC2217

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI DET

2217 Km diea ije v dome svojich rodiov, m poslchnu kad ich iados ,odvodnen svojm vlastnm dobrom alebo dobrom celej rodiny. Deti, poslchajte rodiov vo vetkom, lebo je to mil Pnovi (Kol 3,20). Deti maj poslcha aj rozumn prkazy svojich vychovvateov a vetkch, ktorm ich rodiia zverili. Ale ak je diea vo svedom presveden, e je morlne zl poslchnu dan rozkaz, nem sa nm riadi.
Ke deti vyrast, maj si naalej cti svojich rodiov. Maj predchdza ich elania, ochotne ich prosi o radu a prijma ich oprvnen napomenutia. Poslunos voi rodiom prestva osamostatnenm sa (emancipciou) det, ale neprestva cta, ktor musia ma k nim vdy. T m v skutonosti svoj kore v bzni voi Bohu, ktor je jednm z darov Ducha Svtho.(1831)

KKC2218

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI DET

2218 tvrt prikzanie pripomna deom, ktor dospeli, ich zodpovednos voi rodiom. Poda svojich monost im maj poskytova hmotn a morlnu pomoc v rokoch staroby alebo v ase choroby, opustenosti a ndze. Jei pripomna tto povinnos vanosti.
Boh priznal ctu otcovi od synov a vymedzil prvo matky nad nimi. Kto miluje svojho otca, vykupuje svoje hriechy, a kto si ct matku, zhromauje poklady. Kto si ct otca, njde rados vo svojich deoch a bude vyslyan, ke sa bude modli. Kto si ct otca, dlho bude iv, a kto sa boj Pna, poskytne odpoinok svojej matke (Sir 3,3-7).
Synu, pomhaj v starobe svojmu otcovi a nezarmucuj ho, km ije. Ak slabne na duchu, maj s nm strpenie a neopovrhuj nm, km si v plnej sile Poves rhaa m, kto opust svojho otca, a prekliaty je od Boha, kto trpi svoju matku (Sir 3,14-15.18).

KKC2219

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI DET

2219 cta k rodiom prispieva k sladu celho rodinnho ivota; tka sa aj vzahov medzi bratmi a sestrami. Odzrkaduje sa v celom rodinnom prostred: Korunou starcov [s ich synovia a] vnukovia a ozdobou synov [s] ich otcovia (Pr s 17,6). So vetkou pokorou, miernosou a zhovievavosou znajte sa navzjom v lske (Ef 4,2).

KKC2220

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI DET

2220 Kresania maj by osobitne van tm, od ktorch prijali dar viery, milos krstu a ivot v Cirkvi. Mu to by rodiia, in lenovia rodiny, star rodiia, duchovn pastieri, katechti a in uitelia alebo priatelia. Spomnam si na tvoju primn vieru, ak mala u tvoja star matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presveden, e aj ty (2Tim 1,5).